Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Taťána.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 10, článků celkem: 16378, komentáře < 7 dní: 373, komentářů celkem: 411786, adminů: 60, uživatelů: 5158  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 75 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
112182272
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Starý člověk
Vloženo Sobota, 24. listopad 2012 @ 15:37:26 CET Vložil: Olda

Studijní materiály poslal legulda

Tento výraz se vyskytuje jen třikrát v Písmech Nové smlouvy (Ř 6,6; Ko 3,9.10; Ef 4,22-24). Uvidíme, že učení spojené s tímto textem, je téměř totožné s učením, které se týkalo těla a hříchu. Starý člověk opět označuje činitele, který je nehmotný, a je tedy částí našeho neviditelného vnitřního člověka (Ř 7,22; 2K 4,16; Ef 3,16). Kromě ap. Pavla nikdo z druhých spisovatelů Nové smlouvy tento výraz neužil. Pavel tím myslí ,,naše staré JÁ“ (tj. naše hříchem porušená osobnost před znovuzrozením (J 3,3; Tt 3,5)), které v nás mělo hlavní slovo před naším spasením, znovuzrozením z Ducha Božího.


1. Učení v ep. Římanům 6,6
,,Toto známe, že náš starý člověk byl spolu s (Kristem) ukřižován, aby
tělo (sóma) hříchu bylo zbaveno moci (nebo: vyřazeno z účinnosti,
zneškodněno), abychom již více neotročiti hříchu.“

Přirozeně, že se ihned ptáme: ,,Kdy došlo k ukřižování starého člověka?“ Ti, kdo učí, že kromě víry v Krista, je křest vodou nepostradatelný k spasení, a že znovuzrození je uskutečněno křtem, jsou přesvědčeni, že toto ukřižování starého člověka se stalo při křtu vodou. Hlavní příčinou tohoto učení je mylný výklad slov Páně, jak jsou zapsána v J 3,5: „Ježíš odpověděl: Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo z vody a z Ducha, nemůže vejít do království Božího“. Voda ve verši Jan 3,5 symbolizuje Boží Slovo, evangelium (nikoliv křestní vodu), jak je tomu v Ef 5,26. Podle tohoto výkladu je znovuzrození způsobeno Božím Slovem a Duchem svatým. Tak je to v souladu s Ef 1,13; Jk 1,18 a 1Pt 1,23-25.

Ukřižování starého člověka se nestalo křtem vodou, nýbrž v ukřižování a smrti Pána Ježíše! Tehdy a tam byl vykonán soud nad starým člověkem. Každý jedinec, který kdy uvěřil v Pána Ježíše jako svého Spasitele a v jeho zástupnou oběť na kříži, ve chvíli svého obrácení ke Kristu současně přijal všechny požehnané výsledky Jeho oběti, včetně ukřižování starého člověka. Tady se opět jedná o historickou, objektivní Boží transakci, jejíž výsledek člověk přijímá vírou při svém obrácení. I tady máme co činit s Boží objektivní realitou.
Druhá polovina tohoto důležitého verše (Ř 6,6) udává dvojí účel ukřižování našeho starého člověka spolu s Kristem:

a. ,,aby tělo hříchu bylo zbaveno moci“ (vyřazeno z účinnosti, zneškodněno). Co znamená výraz tělo hříchu? Někteří výraz berou obrazně, jakoby představoval ucelený souhrn - organismus všech prvků, vlastností, chtíčů a vášní hříchu. Skutečnost však je, že hřích jako velmoc zla užívá lidské tělo (sóma) jako prostředek, nástroj k svému uplatnění. V tomto smyslu výraz tělo hříchu znamená tělo ovlivňované, ovládané a zneužívané hříchem. Ukřižováním starého člověka spolu s Kristem bylo tělo hříchu zbaveno moci, zneškodněno. Moc Ducha (pneuma) a moc nové, duchovní přirozenosti (pneuma), kterou člověk obdržel při spasení, se ujala vlivu. Věřící jedinec se tedy nachází pod zákonem Ducha života, a pokud se mu podrobuje, má všechny předpoklady, aby mohl žít vítězně nad hříchem. Spasený a zbožný člověk vírou spoléhá na Boží ujištění: ,,Neboť hřích nad vámi nebude panovat“ (Ř 6,14).

b. ,,...abychom již více neotročili hříchu.“ To představuje druhý účel ukřižování našeho starého člověka. Nevěřící, nespasení lidé jsou otroky hříchu, a proto otročí neřestem a vášním. Otrok nemůže uplatnit svou vůli, i kdyby si sebe více přál. Ve svém denním styku s lidmi světa jsme svědky této skutečnosti. Tělo hříchu uplatňuje svou moc. Často mysl a duch nevěřících by si přály činit dobré, ale pravidelně shledají, že nejsou toho schopni. Apoštol Pavel i jako obrácený, spasený člověk, když vzpomínal na své dřívější zkušenosti, napsal: ,,Vždyť to, co uskutečňuji, neuznávám; neboť nečiním to, co chci, ale dělám to, co nenávidím. Když tedy dělám to, co nechci, souhlasím se Zákonem, že je dobrý. Pak ale to uskutečňuji ne já, nýbrž, ten hřích, který ve mně přebývá. Vím totiž, že ve mně, to jest v mém těle (sarx) nepřebývá dobro. Chtění je sice ve mně, ne však uskutečňování toho, co je vznešené. Vždyť nedělám dobro, které chci, ale zlo, které nechci, to činím“ (Ř 7,15-19).

Všechno, co tu Pavel napsal, svědčí o tom, že kdysi otročil hříchu. Někdy později po svém obrácení ke Kristu obdržel zjevení, že jeho starý člověk byl spolu s Kristem ukřižován, aby tělo hříchu bylo zbaveno moci, a pak aby již více neotročil hříchu.
 
2. Učení v ep. Koloským 3,9.10
,,Nelžete jedni druhým, když jste svlékli toho starého člověka s jeho skutky
a oblékli toho nového (člověka), který je obnovován k plnému poznání
podle obrazu Toho, jenž ho stvořil.“
 
Je nutné, aby si čtenář uvědomil rozdíl v čase tří hlavních sloves. V řeckém textu slovesa svlékli a oblékli jsou příčestí prvního aoristu. To znamená, že jde o jednorázové činy v minulosti, které se staly jednou provždy. Jestli si někdo myslí, že během svého života víry a zbožnosti denně ,,svléká starého člověka a obléká toho nového“, dopouští se velkého omylu. K ,,svlečení starého člověka a obléknutí nového“ došlo, když jsme uvěřili v Pána Ježíše jako svého Spasitele, a byly jsme ospravedlněni. Ten ,,nový člověk“ byl ovšem stvořen současně s ospravedlněním a znovuzrozením z Ducha svatého. Třetí sloveso ,,je obnovován“, je v řečtině uvedeno v přítomném příčestí trpného rodu. První dvě slovesa jsou okamžitá (momentální), třetí sloveso je trvací (durativní). Tato skutečnost musí řídit výklad verše.

Opět je nutné si uvědomit, že v prvních deseti verších 3. kap. Listu Koloským Pavel dává příkazy pěti slovesy. Tři příkazy (umrtvěte, odložte, nelžete, v. 5.8.9) se týkají vlastností a projevů toho starého člověka. Jaké typicky pohanské věci jsou připomenuty v těchto verších! Nechť si čtenář uvědomí, že apoštol nenařizuje, aby věřící svlékli starého člověka a oblékli nového, ale aby jednou provždy skončili se vším, co bylo tak příznačné, typické pro starého člověka. Pak ve 12. verši je kladný příkaz: ,,Oblečte se...“ Ve v. l0. je zmíněn historický fakt: „Oblékli jste toho nového člověka...“ Bylo to tehdy při obrácení ke Kristu, při ospravedlnění, že jsme svlékli starého člověka a oblékli toho nového. Nyní se však apoštol obrací na věřící s příkazem, NE aby opět oblékli nového člověka, ale aby se oblékli ve vše, co ho charakterizuje, v jeho kvality, ctnosti a jednání, vždyť se stali Božími vyvolenými, svatými a milovanými. Mají se odít slitovným soucitem, laskavostí, pokorným smýšlením, mírností, trpělivostí, mají se vzájemně snášet, odpouštět si. Mají se nadto vyznačovat láskou a pokojem Kristovým.

Z celého oddílu vyplývá tento závěr: ap. Pavel hledí na věřící lidi jako na ty, kteří při svém uvěření v Krista jako Spasitele byli smířeni s Bohem, ospravedlněni na základě oběti Kristovy a současně ,,svlékli toho starého člověka s jeho skutky“ (v. 9) a ,,oblékli toho nového, který je obnovován k plnému poznání podle obrazu Toho, jenž ho stvořil.“ Proto, se jejich život musí vyznačovat vším, co charakterizuje toho nového a NE starého člověka.

Přirozeně, že nový člověk, co se jeho postavení v Kristu Ježíši týká, je bez vady, protože Bůh na něho hledí jako na ospravedlněného a posvěceného v Kristu Ježíši, a vštípeného v Krista. Co se jeho přítomného stavu týká, „nový člověk je obnovován (trvací přítomný čas znamená celoživotní proces) k plnému poznání podle obrazu Toho, jenž ho stvořil.“ Můžeme se právem domnívat, když Pavel psal tato slova, že měl na mysli Boží stvoření prvního člověka - Adama. V Gn 1,26.27; 2,7 je napsáno: ,,Řekl opět Bůh: Učiňme člověka k našemu obrazu, podle naší podoby... I stvořil Bůh člověka k svému obrazu, k obrazu Božímu stvořil jej, muže a ženu stvořil je.“ I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl v jeho chřípí dchnutí života, a člověk se stal živou duší.“

Ze všeho, co Bůh o sobě zjevil, je jediný možný závěr: Bůh je absolutně dokonalá Osobnost. Vyznačuje se přesně definovanými vlastnostmi, kvalitami, prvky a přívlastky. Ty, jež jsou pravou podstatou Božství, jsou nesdělitelné. Ostatní přívlastky Bůh sděluje se svým stvořením ať nebeským, ať zemským. Bůh učinil Adama nositelem některých svých vlastností a prvků, a tím se stal obrazem a podobou svého Stvořitele. Adam nedlouho po tom, co byl stvořen, se dopustil neposlušnosti, zhřešil. Padl a v něm jako hlavě člověčenstva padli všichni jeho potomci, včetně nás, kteří žijeme mnohá tisíciletí po něm. To je jasné učení v 5. kap. listu Římanům.

Otázkou je, jestli hříšným pádem Adam a jeho potomci ztratili obraz a podobu Boha. Z veškerého pozdějšího zjevení v Písmech Staré i Nové smlouvy činím závěr že tento obraz a podoba nebyly hříšným pádem ztraceny, ale byly silně porušeny a poskvrněny. Kdyby člověk byl hříšným pádem zcela ztratil Boží obraz a podobu, byl by současně ztratil i možnost pokání a víry v Krista Ježíše a v Boha. Byl by ve stavu bez možnosti spasení a záchrany, neboť by byl ztratil základní prvky osobnosti. Již by nebyl ,,člověk, který byl stvořen k obrazu a podobě Boží“. Postrádal by charakteristické prvky a vlastnosti člověka a nebyl by tedy člověk v pravém smyslu slova. Protože hříšným pádem člověk neztratil své člověčenství, stal se předmětem Božího milostivého programu spasení v Osobě a oběti Syna Božího. Nemohu si tady dovolit obsáhle dokumentovat, co jsem v tomto odstavci napsal. Ujišťuji však čtenáře, že toto mé hluboké přesvědčení je založené na pečlivém studiu svatých Písem.

Když Bůh otevře člověku pohled na své historické dílo vykoupení, které jeho Syn vydobyl svou obětí na kříži, je naplněn údivem a úžasem. Bůh nenapravuje, nereformuje, nezlepšuje toho starého člověka. On ho ukřižoval spolu s Kristem, odklidil ho. Lidé, kteří neznají Boha, a proto se vyznačují přirozeným myšlením, nikdy by něco takového neočekávali. Se vší úctou k Bohu můžeme prohlásit, že On nikdy nekoná nic, co je ,,pod Boží úroveň“! ,,Bůh nic nezáplatuje, On není příštipkářem!“ Bůh je veleslavný, originální Stvořitel! ,,Proto, je-li kdo v Kristu, je nové stvoření. Staré věci pominuly, hle, vše se stalo nové“ (2K 5,17). Bůh stvořil nového člověka ,,podle SEBE, ve spravedlnosti a svatosti pravdy“ (Ef 4,24). Ten je ,,obnovován k plnému poznání podle obrazu Toho, jenž ho stvořil.“

Mnozí vykladači se dopouští chyby, když pod výrazem obnovován rozumí, že nový člověk je ve stálém vývinu, takže v tomto životě nedosáhne cíle, pro který ho Bůh stvořil. Chyba je v tom, že ti vykladači nerozlišují mezi postavením a stavem! Probírané texty jasně praví, že ,,nový člověk byl stvořen podle Boha a „,podle obrazu Toho, jenž ho stvořil.“ Jako Adam povstal z Božího stvoření zcela kompletní, úplný člověk, tak při spasení Bůh stvořil nového člověka kompletního, a co se týká jeho postavení před Bohem, nic mu neschází, je úplný. Když Pavel napsal, že ten ,,nový člověk je obnovován k plnému poznání podle obrazu Toho, jenž ho stvořil“, tak to znamená, že vzhledem k našemu stavu na zemi, k naší denní situaci uprostřed náporů Satana, světa, hříchu a těla (sarx) ten nový člověk stále potřebuje podporu, posilu, aby spěl ,,k plnému poznání“. Nový člověk neroste, nedospívá, neboť byl stvořen úplný, kompletní. Je však obnovován za účelem plného poznání.

Nový člověk ač byl stvořen kompletní, úplný, nebyl obdařen ,,plným poznáním Toho, jenž ho stvořil“. Mějme stále v paměti, že trvalý proces obnovování je za účelem poznání Boha, k jeho plnému poznání. Obléknutí nového člověka je následováno jeho denním obecenstvím s Bohem, v němž nový člověk je obnovován, živen, posilován, povzbuzován, ujišťován, utvrzován s tím cílem, aby spěl k plnému poznání. Náš Otec nechce mít své děti ignoranty, a proto učinil všechna opatření, aby jimi nebyly! Jestli Křesťan je duchovním nemluvnětem dokonce mnohé roky po svém obrácení, pak je to jeho vina, za kterou bude jednou volán k odpovědnosti. Kolik věkem starých lidí jsem během života poznal, kteří byli nevědomá nemluvňata! Není divu, že vzácný Boží muž Georg von Viebahn se někdy kolem roku 1905 vyjádřil, že veliká většina věřících odchází na věčnost ve stavu duchovních nemluvňat. Připomeňme si opět, jak autor ep. Židům káral židovské věřící v 5,11-14, že nebyli schopní přijímat a chápat hlubší duchovní pravdy a nauky!

Kristův apoštol ujistil věřící v Kolosách, že to pravé poznání nemá původ v lidských spekulacích a fantasiích, ale je získáváno tak, že Bůh skrze svého Ducha ,,obnovuje nového člověka“ stálou proměnou ,,podle obrazu Toho, jenž ho stvořil“. Tento svatý a tajemný proces bude dovršen a skončen ve vzkříšení a slávě (1K l3,12; Ko 3,4; 1J 3,2).

3. Učení v ep. Efezským 4,20-24
,,Vy jste však takto Krista nepoznali; vzhledem k tomu, že jste ho
uslyšeli a v něm byli vyučeni tak, jak je pravda v Ježíšovi, (totiž) že,
co se dřívějšího způsobu života týká, jste odložili toho starého
člověka, toho porušeného podle klamných žádostí; co se týká
ducha vaší mysli jste obnovováni, neboť jste oblékli toho nového člověka,
podle Boha stvořeného ve spravedlnosti a svatosti pravdy.“

Tento text je obtížný k překladu, a proto jen jeho správné duchovní porozumění a výklad může vést k jeho správnému překladu. Na první pohled se jeví, že tento text nemá stejný význam jako Ř 6,6 a Ko 3,9.10, totiž že odložení starého člověka a obléknutí nového člověka, bylo jednorázovým aktem, který byl uskutečněn jednou provždy, když jsme uvěřili v Krista jako Spasitele.

Záleží na překladu obou sloves, jež jsou v řečtině aoristy infinitivu v mediálu, odložit a obléknout. Řečtina si libovala v participiích a v infinitivech, jimiž často byla vyjádřena skončená činnost nebo děj. V zásadě se tu jedná o to, jestli řeckými infinitivy odložit a obléknout Pavel přikázal věřícím v Efezu, aby odložili starého člověka a oblékli nového, anebo zda těmi infinitivy popsal to, co se stalo, když uvěřili v Krista a prožili spasení, což je jasně vyjádřeno v Ř 6,6 a Ko 3,9.10.

Ve svém překladu jsem uvedl obě slovesa v minulém čase. Tím je vyjádřeno, ač jsou v řečtině obě slovesa v aoristu infinitivu, jedná se tu o hotovou, uskutečněnou věc. Ti, kdo považovali obě slovesa za imperativní infinitivy, zpravidla měli dvojí porozumění textu. Jedni si mysleli, že věřící člověk někdy po obrácení, když pokročí v duchovním růstu, má u víře cílevědomě a jednou provždy ,,odložit starého člověka a obléknout nového člověka“. Jiní rozuměli textu tak, že je jejich denní povinností odkládat starého člověka a oblékat nového.

Oba názory jsou mylné, neboť ani jeden z těch tří textů, pokud jsou poctivě a přesně vyloženy, tomu neučí. Všechny tři oddíly: Ř 6,6; Ko 3,9,10 a Ef 4,20-24 a jejich kontexty shodně učí, že máme odložit NE starého člověka a obléknout toho nového, ale že máme odložit všechny ty zlé, hříšné vlastnosti a projevy, jež jsou příznačné pro starého člověka a obléknout vše, co vyznačuje ,,nového člověka, jenž je podle Boha stvořen ve spravedlnosti a svatosti pravdy“. Vždyť starý člověk byl ukřižován spolu s Kristem, a tak současně došlo k jeho odložení a k obléknutí nového člověka. Toto Boží dílo bylo uskutečněno v Kristově historické oběti na kříži, ale jeho osobní důsledky byly uskutečněny (aplikovány) u každého, kdo při svém obrácení k Bohu uvěřil v Pána Ježíše jako svého Spasitele. Proto náš denní život má odpovídat všemu, co náš Pán vykonal na Golgatě.

Žádám čtenáře, aby si znovu pečlivě pročetli celé oddíly, v nichž se ty tři probírané texty, jež mluví o starém člověku, vyskytují. Zjistí, že všechny tři mají shodné učení. Tu chápeme, proč ap. Pavel v třech verších, které předchází Ef 4,20-24, připomněl věřícím v Efezu jejich pohanský původ se všemi typickými vlastnostmi a chováním starého člověka. Právě tomu tak je ve verších, které následují. Počínaje Ef 4,32 a v první polovině 5. kap. Pavel ukazuje na vlastnosti a chování nového člověka s občasnými připomínkami toho, čím se vyznačoval starý člověk. Tak se nám stalo jasné, proč Pavel napsal ve v. 23. ,,že, co se dřívějšího způsobu života týká, jste odložili toho starého člověka, toho porušeného podle klamných žádostí.“

Na závěr výkladu shora uvedených textů o starém člověku, nechť jsou zopakovány hlavní myšlenky.

1.
Náš ,,starý člověk byl spolu s Kristem ukřižován“. Bylo to Boží historické dílo s důsledky pro věřící lidi v časnosti a pro věčnost. Člověk na něm neměl žádnou účast a teprve, když uvěřil v Pána Ježíše, obdržel všechny požehnané výsledky toho díla.

2. ,,Tělo (sóma) hříchu bylo zbaveno moci (nebo: síly).“ Překlady, jež uvedly: umrtveno, zničeno nebo odstraněno, nejsou správné. Kdyby tělo hříchu bylo umrtveno, zničeno nebo odstraněno, tak bychom již nehřešili. Všichni víme, že tomu tak není. Z Boží milosti a s pomocí Ducha svatého Bůh nám umožnil, abychom nehřešili.

3. ,,Abychom již více neotročili hříchu“ (Ř 6,6). Jaký je rozdíl, mezi údělem otroka a Božího dítěte, jež se těší svobodě v Kristu Ježíši! „Jestliže vás tedy, Syn osvobodí, vpravdě budete svobodni.“ (J 8,36) Ve spasitelném díle Golgaty Bůh nejen ,,ukřižoval starého člověka“, ale stvořil ,,nového člověka, podle Boha stvořeného ve spravedlnosti a svatosti pravdy“.

4. ,,Svléknutí, odložení starého člověka a obléknutí nového člověka“ se stalo jednou provždy při našem spasení, když jsme uvěřili v Pána Ježíše jako svého Spasitele. Jde tu o hotovou skutečnost, která je neopakovatelná. Denně z ní vycházíme, ať čelíme čemukoli. Tyto čtyři body představují dílo Boží milosti vykonané pro nás v Kristu Ježíši. Teprve nyní jsme postaveni před osobní povinnost a odpovědnost.

5. Žádné místo Písma nemluví o tom, že je naší denní povinností „odkládat starého člověka a oblékat nového“. Jak již bylo zdůrazněno, to se stalo jednou provždy, když jsme uvěřili v Krista. Bůh však od nás požaduje, abychom denně odkládali, svlékali všechny ty zlé, hříšné vlastnosti a projevy, jimiž se vyznačoval starý člověk, a oblékat vše, co je charakteristické pro ,,nového člověka, jenž je podle Boha stvořen ve spravedlnosti a svatosti pravdy“. Všechny ty vlastnosti starého a nového člověka jsou vyjmenovány ve všech kontextech. Je nutné, abychom je pravidelně četli, přemýšleli o nich a denně se vyvarovali těch starých, avšak uplatňovali ty nové!.

Zdroj: Luboš Pavel Křesina - Boží správy věků, str. 443 – 460. Zkráceno a mírně upraveno.

"Starý člověk" | Přihlásit/Vytvořit účet | 128 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 25. listopad 2012 @ 15:15:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Pavel poznal Boží Pravdu a uvědomoval si, že ji musí sdělit dál. Ale jak ? Je třeba, aby to lidé pochopili. Stačí málo, jen ťuknout. Jak to udělat?  Pán Ježíš často pro zobrazení abstraktních pojmů používal příklady ze života. Co všichni máme je oděv nebo také roucho. A tak Pavla napadlo použít právě tento příklad. Ten starý člověk před obrácením a znovuzrozením je ten, jehož oděv je špinavý, potrhaný, zapáchá. To je obraz toho špatného v nás. Všech zvráceností, špatných sklonů a zla v nás. Někdy nám to vyhovuje, zvláště když tak chodí i ostatní. Zvykneme a ani nevnímáme, že je to něco špatného. Musíme se setkat s někým, kdo má ten oděv jiný, krásný a nám se zalíbí. Každý jsme ten starý oděv zakusili  a dokud jsme nepoznali jiný, ani jsme po změně netoužili. Ale to je oděv, před kterým nemůžeme před Boha, oděv, který nás odsuzuje na smetiště věčné smrti. Oděv, který nás falešně uspokojuje. Právě tento oděv musíme odložit. A chceme to tehdy, když se setkáme s Kristem a zatoužíme po oděvu, který měl On.

Podíváme se na ten svůj a vidíme ten rozdíl. Začínáme ten svůj starý oděv nenávidět a toužíme po oděvu Kristově. A On nám ho dává zdarma. Proto říká Pavel, abychom oblékli Krista. Oblečeme ho a  prožíváme radost, obrovskou radost. A také se přitom umyjme, abychom odstranili špínu i z těla. Proto i to ponoření do vody je něco důležitého a symbolizuje odstranit špínu.

Když mi maminka koupila něco nového na sebe, měl jsem obrovskou radost. Ale pak mi maminka říkala, že mám dát pozor, abych ten oděv neumazal. A tak je to i s námi. Máme sice Kristův oděv, ale bohužel i svobodu hřešit. Někdy vědomě , jindy nevědomě. Díky Boží pomoci se snažíme ten oděv nepošpinit, ale někdy nám to ujede. Pak nezbývá než ho modlitbami a pokáním s pomocí Boží očistit. Tak život běží a my musíme chránit ten oděv před znečištěním. Kristův oděv, který máme  sobě, působí jako lákadlo pro ty, kteří ho nemají. Proto musí být čistý!!!  Je to roucho spravedlnosti Boží.  A Duch Boží je ten, který zavane na některé lidi  avyvolá touho po něm.Jinak by lidi ve starém oděvu  náš nový oděv  v Kristu nelákal. Také máme i za tento oděv i určitou zodpovědnost.


Tak nějak se Pavel snažil přiblížit lidem abstraktní pojmy,


Někdy jsem zklamán, když se setkám s věřícími, kteří tvrdí, že už nehřeší, ale skutečnost je jiná. Špiní Kristův oděv a vůbec si to neuvědomují. Ale každý máme svoje chyby. Těchto se moc bojím.


Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Neděle, 25. listopad 2012 @ 17:52:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Františku.

Osobně nejsem zklamán ,naopak ,mám rád věřící kteří nehřeší. Což znamená ,že mají čisté šaty.

Vždyť oni netvrdí že nikdy nezhřešili.Naopak své hříchy vyznali. Pokud tvrdí že nehřeší (čas přítomný),vůbec mi to na nikom nevadí a neirituje. Proč?----Máme sice Kristův oděv, ale bohužel i svobodu hřešit.------


Pokud máme svobodu hřešit ,oděv Kristův rozhodně nemáme. Jsme lháři!  Že jsme oděni,si jen falešně namlouváme..

                                                                                                                          Zdraví v.]


Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 25. listopad 2012 @ 22:01:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vidíš  a mne to naopak mrzí. Protože, když někdo reprezentuje Krista a chová se špatně, tak hřeší. A dělá ostudu Kristu. Takových lidí se po roce 89 vyrojilo mnoho.

Že by tolik přetvářky?  Asi ano.

 

V tom těle, když oblečeme Kristův oděv, tu možnost hřešit máme. Ale díky Duchu Božímu tomu dokážeme většinou zabránit.

 

Vědomí, že když jsem obrácený,  už nehřeším, je iluze. Proč by Pán Ježíš učil v modlitbě ohledně odpouštění.  Něco tu nesedí.

 ]


Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 27. listopad 2012 @ 10:25:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak se mohou radovat Ti kteří neuvěřili a nejsou ve stálém styku se svým PÁNEM skrze JEHO DUCHA, který na ně mluví?

To nové narození je zázrak, který nám byl dán a kdo dále hřeší je z ďábla a BOHA nepoznal a v NĚM NENÍ!
Já mám právě smutek, že všech, kteří nevědí NIC o evangeliu spásy a chodí si pro spásu "někamů vlastními silami
a vlastním rozumem! 
Ti všichni truchlí jako milý trochu adventní František, který věří více na to, že mrtví nevědí NIC a že tedy NEJSOU se svým PÁNEM v nebi a je zabalený tučným církevním balastem, který nechce svobodu a smrt starého člověka,
nechce a nechce! a bude dál truchlit a doporučovat OTČENÁŠ s vinami, bez skutečné zvěsti ospravedlnění z Golgoty! 
Má "byznys prosperity" na odpouštění, tak je nezlomitelný ve svých doktrínách "dobra"! ó jak Smutné!

Dokud jsme nepřišli se vzdáním se světskému, tak marně tu budeme křičet, že jsme hříšníci
a že to, tak muší být!
No nemusí a není, proto naše radost v KRISTU a JEHO NOVÉ SMLOUVĚ, té LEPŠÍ s námi, není prostor pro svévoli hříchu propagovaného jako úděl a čest všech hnaných lidskou pokorou, která je nanejvýše odporná PÁNU, jako způsob pobožnosti, který tělu NEODPOUŠTÍ, ale MARNĚ! psáno Koloss 2,23;
Zdání pobožnosti není pobožnost a ten, kdo není schopen kázat ospravedlnění od hříchu, tak ten evangelium NIKDY NESLYŠEL!
a nemá co kázat!
Děkuji vroucně PÁNU za bratry Vlastíky a Ferry a Tomáše Didymy a momonky a další milované nejmenované, kteří se ve svém daru orientují duchem lidským, skrze DUCHA SV a mají to úžasné právo zvěstování a kázání SLOVA! AMEN!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 27. listopad 2012 @ 12:05:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když čtu heleniny komentáře, začínám chápat, proč apoštol Pavel zakazoval ženám učit.
Je to snůška polopravd, špatně pochopených veršů písma a hlavně spousta emocí. Přesto jsi Heleno má sestra v Kristu a přijímám Tě v lásce takovou jaká jsi. Otec ať Tě požehná.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: rive v Středa, 28. listopad 2012 @ 05:09:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bylino ty si myslíš, že psaní polopravd, špatně pochopených veršů a spousta emoci je doménou žen? Je 100% jisté, že muži jsou také nositelé polopravd, lží, emocí, přizpůsobených veršů. Takže důvod proč ap. Pavel zakazoval ženám učit bude přece ještě jen jiný. rive


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 28. listopad 2012 @ 08:19:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
zdravím BYLINU,
kvalifikace emocí je běžná verbální omluva, a diskvalifikace psaného, věz náš PÁN nebude posmíván a SLOVO PLATÍ!
a snůška polopravd a špatné pochopených veršů?, ano takto se vždy stavěl a staví farizejský svět
ke Kristovým kázáním!
Mě nemůže žádný církevník s lidskými doktrínami šitými "natělo" zastavit od zvěsti té nesmírné radosti
 ZE SPASENÍ, kterou mám v srdci!
všichni, kdo tu kritizujete PÁNOVA SLOVA, tak, že nechcete NIC slyšet o RADOSTI a zázraku, který se nám stal
můžete se věroučně stydět, ale nejsem to já, kdo to bude vyřizovat! to není mým úkolem!
a pro Františka100 mám zprávu, že OTČENÁŠ není ode mě v žádném případě posmíván, a že ten, kdo k PÁNU přišel
a bylo to ve JMÉNU JEHO, a tato modlitba je vyslovena před GOLGOTOU, tak NEBYL A NEBUDE ODHNÁN! a viny mu TEN MOCNÝ a JEDINÝ zásadně NETROJEDINÝ, JISTĚ DEFINITIVNĚ ODPUSTIL! 
a sexistický přístup?, ale Bylinko, k tomu se snad dnes v době církve, není třeba vyjadřovat, nebo to tak ve sboru praktikujete?! 
PÁN VÁM ŽEHNEJ ať vás odpustí malomysnost a ten sexismus v lidském chápání! AMEN! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 28. listopad 2012 @ 09:15:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno, podej pravdivé důkazy o tom, že již nehřešíš! A pokud je nemáš, pak proč lžeš. Vždyť se stále nacházíš v jakési narkotické fázi. Připadáš mi jak zfetovaný člověk, který křičí o radosti a zázraku a jaksi se z toho pomátl. Připadáš mi jako člověk, který vyhrál miliony a pak se z toho zbláznil. To Náš Pán Bůh nechce. Ano, radujme se, děkujme a to bohatství užívejme k užitku našemu i Božímu. Jistě, že při obrácení a po něm je člověk celý bez sebe, ale také musí vystřízlivět a zapojit hřivny, které od Pána dostal ve prospěch služby k bližnímu  a lásky, kterou ty jen kritizuješ a vyzdvihuješ svoji bezhříšnost.


Mne ani asi svoje okolí nepřesvědčíš o tom, že jsi svatá a bezhříšná. Pravda to je, protože před Bohem jsi bez hříchu a Svatá, ale pak musíme to projevit ve svém životě, aby to okolí vidělo  a chtělo to také. Jinak ubližujeme Bohu, když si hrajeme na něco, co není objektivní pravda. A to je ten boj. Umět se přiznávat ke slabostem a ukázat na toho, kdo nám pomáhá. A to je Bůh a Duch Svatý. My občas klesáme a děláme chyby. On nás však  vychovává.

Dobře, tak tomu aspoň neříkejme hříchy. Možná právě tady je ta příčina našeho neporozumění. Uznej, že jsi slabá a děláš chyby jako jiní, ale On tě však přesto považuje za bezhříšnou a to je důvod k radosti, ale i zodpovědnosti ve svém jednání ale ne důvod až k šílenství. Pán Bůh nechce abychom se zbláznili.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 20:26:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vida, už se odkopáváš. Církevní feministka. Apoštol Pavel byl podle Tebe sexista?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 03:43:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bylino,
nerač se zmaniplulovaným výkladem srovnávat s ap Pavlem, protože
sexista jsi Ty, tím co jsi mi napsal!
nebo jsi se snad zhlédnul v době / né zase tak dávno/, kdy se ženy pokládaly za
"smůlu ďáblovu"
nebo jsou pro Tebe ženské NESTYDY a STARÉ DRCHTY, ježto v čepečkách chodie anebo oplzle mluvie?
zdali víš komu jsou tahle skvělá rčení připisována?
jsou kázání betlémská, jejichž jediný rukopis je zachován v Klementinské knihovně pražské...
a tedy rčení jsou připisována KOMU, učený bratře?
ono to není zdaleka vše, neb víme jak poznat vlka v ovčí kůži,
když ho zataháme za ocas a když se "oškeří", tu zvíme, že to VLK!
nebo jak nás ďábel klame, jako řezník vepře:
předkládá mu oves říkaje "čiš, čiško" a ze zadu již zvedá sekeru,
ABY HO ZABIL!
nebo Ti mám snad citovat z doby od Zikmuda Wintera,
jako se dálo u bratří s rákoskou, která jezdila ženám po těle?
to víš archetypální kódy to je věc Ty potvrzuješ jen pravidlo   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 15:30:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No Heleno, nečekal jsem, že bude s Tebou taková sranda. Někdy pomůže  studený obklad na čelo.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 15:46:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Někdy pomůže studený obklad na čelo.

Myslíš, Karle?:-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 16:41:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
     :-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 02:21:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak Bylinko,
doufám, že jsi si ho /obklad/ PŘILOŽIL!
jinak úplně chápu co máš archtypálné zakódované, tak s tím BOJUJ
a jestli to zkoušíš doma na mámu, nebo na sestry ve sboru, tak je fakt LITUJI!
 a HUSA jsi poznal?
pochybuji...v tom je OKO o moc lepší


]


Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Úterý, 27. listopad 2012 @ 13:39:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak mi vysvětli, proč jsem se ještě v životě nesetkal s člověkem, který by  opravdu už nehřešil? Sice jsem znal takové, kteří se vyjadřovali o sobě podobně jako Ty, ale ? Ejhle!! Tu najednou jsou nevěrní manželkám a opustí je kvůli jiné, tu zase jiní někde se chovali zištně a sprostě atd. Jak to, že to objektivně nefungovalo?


Ty se vysmíváš modlitbě Otčenáš ? Je to vzor a nikoliv bezmyšlenkovitá mechanická  básnička. On ji Pán Ježíš zrušil ? Takže Ty se nepotřebuješ modlit za odpuštění vin a svých hříchů, pokud jsi něco udělala špatně, takže si ani neuvědomuješ, že jsi třeba někomu ublížila ?


Kritizuješ katolíky  a jiné, kteří jistě mají svoje chyby, ale Ty už jsi svatá a bez hříchu?


To je ale nebezpečná víra!!!  Vy bystě klidně byli schopni i zabíjet a s čistým svědomím. Stačí, když vám to nějaký duch nakuká a vy ani si neověříte, zda to byl Duch Boží.


Ne, taková víra je opium a škodlivá. Tobě dělá dobře jako každá droga, ale škodí okolí. To už tě nepálí.A to je moc a moc zlé. A to je jasný důkaz, že něco tu není v pořádku.


Pán Ježíš za nás zemřel a moc jsem mu vděčen. Z lásky nás zachránil, aby nás také mohl jednou vzkřísit k novému životu. Vím, že žádnou vlastní silou spásu nemohu získat. Je to dar  z lásky Boha k nám, ke mně. Nemohu se spoléhat na nic, co jsem já. Bůh je milosrdný,  Nechce ode mně ústní, formální ani studenou zbožnost. Chce, aby náš život  byl prozářen nezištnou, nesobeckou službou k druhým, která je založena na lásce, které ty se vysmíváš.


Bez lásky se dobročinnost stává egoismem a mučednictví duchovní vychloubačností.
Kapka lásky je víc než oceán vůle a rozumu

Pán Ježíš sám nikdy přece neprohlásil, že už nehřešíme. To prohlásili jen apoštolové a to podle situace, k jakým věřícím mluvili.  Když bylo třeba posílit jejich víru a slabost, vyjádřili ve smyslu, na kterém Ty stavíš svoje přesvědčení. Když si mysleli, že jsou jako Ty, pak jim zase apoštol, řekl něco opačného. To dává logiku, ale to Tvoje pyšné přesvědčování o vlastní schopnosti nehřešit objektivně bohužel nefunguje. Je to jen v tvé mysli.


Ty jsi si jistá, že už sama hřešíš !!!! Co když hřešíš a nevíš o tom? To je  Satanův podvod.

Vnímá  tě okolí jako milou, hodnou, obětavou paní, která nehřeší a je pro okolí motivací přijít k Pánu Ježíši a prosit o tuto víru a schopnost ?


Kdybys takto působila, to bys měla stoupenců? Byl bych mezi prvními. Ale ono to objektivně nefunguje.


Rád bych se přesvědčil, zda to je pravda.


Žádného člověka, který už nehřeší, jsem dosud nepotkal. A ti, kteří takto vyjadřovali, mne naopak zklamali.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Úterý, 27. listopad 2012 @ 15:57:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mám Františku podobnou zkušenost.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: noname v Středa, 05. prosinec 2012 @ 20:06:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
já se k Františkovi a k tvému poznání rád přidám.
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 27. listopad 2012 @ 21:41:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Kritizuješ katolíky  a jiné, kteří jistě mají svoje chyby, ale Ty už jsi svatá a bez hříchu?----

:-) Proč by nemohla být svatá a bez hříchu ?  

     Pardón, musím se zde sestry Heleny zastat!

1J 3,6  Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.
1J 5,18  Víme, že nikdo, kdo se narodil z Boha, nehřeší ...----to Tvoje pyšné přesvědčování o vlastní schopnosti nehřešit objektivně bohužel nefunguje. Je to jen v tvé mysli.-----

Podsouváš. Právě,kdo má mysl Kristovu , nehřeší.Tohle přece dává logoku. 

---Bůh je milosrdný,  Nechce ode mně ústní, formální ani studenou zbožnost. Chce, aby náš život  byl prozářen nezištnou, nesobeckou službou k druhým, která je založena na lásce, které ty se vysmíváš.---

 Ano, Bůh je milostdný a rozpozná i lživé nařčení.

Františku,jen k našemu tématu a jádru věci .Pán neřekl hříšnici ,které hrozilo ukamenování  : "Jdi, máš svobodu hřešit."Ale :Jdi a nehřeš. Mám za to,že je svoboda od spravedlnosti (v hříchu, kterou jsme měli dříve,před tím,než jsme uvěřili )a svoboda ve spravedlnosti(v Kristu).Chtěl jsem jen poukázat na ten docela zásadní rozdíl.   v.

                                                                                                


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 28. listopad 2012 @ 07:30:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
To je všechno hezké, ale pak musí být vidět ten rozdíl objektivně. Kdo je svatý  a bez hříchu, tak není svatý, protože si to myslí, ale že je to vidět na vlastní oči. Ta žena v biblickém příběhu zažila ospravedlnění. To je úžasná věc. Bůh ji považuješ již za bezhříšnou, protože ji odpustil. To je úžasné krásné a pochopitelné. Tak je to s každým, kdo zažije obrácení. To jsou ty „ nové šaty“ „bílé roucho spravedlnosti“, které jsem dostali jako Boží dar zadarmo ještě s mnoha dalšími dary včetně Ducha Božího a  s věčným životem.


Pak je důležité, aby toto roucho zůstalo stále tak bílé a nejbělejší.Ty ho máš pořád tak bílé? Helena ho má pořád tak bílé ? I když mi do toho nic není. To je věc člověka samotného. Ale co když se pak někdo chlubí něčím, co třeba vůbec objektivně nemá. Helenu neznám. Třeba je opravdu svatá a roucho si nikdy nepošpinila, ale já takového člověka neznám.

Prostě mám víc rád lidi, kteří se k drobným hříškům přiznají než takové, kteří naopak vyznávají, že už nehřeší a přitom to není objektivní pravda. Právě takových lidí jsem poznal dost a žádného svatého.

Jistě, že výraz Jdi a nehřeš neznamená , že mám svobodu hřešit. To je vlastně rozkazovací způsob. Podobně Bůh Adamovi a Evě v ráji dal také jeden příkaz. Ale v tomto světě na nás působí pokušení stejně jako v ráji na Evu. Žijeme ve světě pokoušení a v dnešní době nesmírně intenzivním. Neznám člověka, který se dokáže všem těmto pokušením ubránit. Dokonce je ani nerozpozná. My hřešíme třeba i nevědomě a až později si to uvědomujeme.


Co je strašného na způsobu, kdy máme přesvědčení, že už nehřešíme, je právě to neuvědomění si, že jsme mohli hřešit i nevědomě slovem či skutkem. Nemáme a popíráme zpětnou vazbu okolí za svoje i špatné a nedobré jednání.


Máme potřísněné bílé roucho spravedlnosti, ale tváříme se jako ten císař v pohádce, který si myslel, že má krásné šaty, a  přitom byl nahý.


Díky Bohu, že dává člověku schopnost vidět i to, když bíle roucho spravedlnosti jsme si postříkali hříchem, byť třeba i nevědomým.
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 28. listopad 2012 @ 09:05:48 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
----Pak je důležité, aby toto roucho zůstalo stále tak bílé a nejbělejší.Ty ho máš pořád tak bílé? Helena ho má pořád tak bílé ? I když mi do toho nic není. To je věc člověka samotného. Ale co když se pak někdo chlubí něčím, co třeba vůbec objektivně nemá. Helenu neznám. Třeba je opravdu svatá a roucho si nikdy nepošpinila, ale já takového člověka neznám.----
Kdo je vykoupán, nepotřebuje než nohy umýt, neboť je celý čistý...A kdo křivdí, ať křivdí dál, kdo je pošpiněn, ať zůstane ve špíně – kdo je spravedlivý, ať zůstane spravedlivý, kdo je svatý, ať setrvá ve svatosti.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 28. listopad 2012 @ 08:50:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahý Františku100 a jiní,
Ty nemáš okolo sebe společenství svatých ospravedlněných, že tolik o všem pochybuješ?
Já mám společenství, i rodinu, která se schází na kolenou a vzdává čest a díky SVATÉMU Božímu Jménu!
Jak bych je mohla i jen podezřívat, že jedí a pijí VP nehodně?
To společenství svatých ospravedlněných opravdově, mě NIKDY nezklame, tak jako mě nezklamal můj milovaný PÁN!
vůbec se stydím, takové rouhavé myšlenky vyslovit...tisíce ospravedlněných PÁNOVOU KRVÍ se denně sklání před měděným oltářem té předpověděné SVATYNĚ, do které jsme VEŠLI! čti Žid10,19;
SVATOST v KRISTU je přece to přijetí za syny a dcery Boží, tak kde jste Františkové a Bylinky, kde jste se nám, to zatoulali?
PÁN vás hledá a volá a JEHO HLAS stále zní světem, pro OKO, TRADÍCII a všechny, kterým je zvěstováno!
POJĎTE A NABERTE ŽIVOU VODU a NEBUDETE ŽÍZNIT NAVĚKY!   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 28. listopad 2012 @ 09:21:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahá Helenko, asi opravdu nemám anebo nevnímám. Já nikam nechodím. Stačilo mi, že jsem se mnohokrát zklamal a málem přestal věřit. Živá víra musí být vidět ve skutcích lidí, nijak je mrtvá.

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 28. listopad 2012 @ 09:31:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A ještě jedna zkušenost, kterou asi neuznáváš. Byla zprostředkovaná přes TV Noe

Setkání mládeže a tu tam svědčí drobná milá dívenka na vozíčku, která prodělala nádory a neví, kolik jí zbývá života. Mluví pomalu a přes všechnu bolest se usmívá. Mluví moc hezky o Pánu Ježíši,  upřímně a z celého srdce. Je vidět, že má  s ním úžasný osobní vztah. Odhodil jsem všechny předsudky a slzel jsem, protože to byl ten největší důkaz o svatosti a Boží lásce.

Zvláštní co?  To byl skutek víry. A v církvi, kde bych to nečekal.

Ale to Ty asi neuznáváš, protože jsi přesvědčena, že jen ten Tvůj způsob víry je správný. Nemýlíš se? Co když existuje více způsobů ?  Jinak promiň, nechtěl jsem tě urazit..]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 28. listopad 2012 @ 10:39:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahý Františku,
opravdu nepohrdám žádnou zkušeností, která přivádí k PÁNU!
Předvším tu nejde o moje osobní věci, ale o věci nebeské!
Marně mě podezíráš z narkománie drog, vždyť zde je řeč o naší záchraně,
která jistě i Tobě leží na srdci!
Moc Ti přeji setkání s Ježíšem a JEHO SLÁVOU, abys poskočil jako jelen v radosti a již více
nenesl beznaděj, protože k takovému NEJSI POVOLÁN!
Mluv nahlas k Pánu a vzývej Pána tam kde jsi a teď HNED a pak se stane zázrak a otevře se Ti mysl i ústa!
Né jen tak k něčemu podřadnému, ale k nesení té nejúžasnější zvěsti nebe, které k nám přišlo!
Zatím si nech vyprávět o všem co KRISTUS pro nás udělal a pros o to pravé společenství třeba vlastní rodiny,
se kterou budete společně chválit a děkovat!
Františku mnoho zmůže modlitba spravedlivého OPRAVDOVÁ!
Copak Ti netrhá srdce, jak PÁN vztahuje své probodené ruce zase znovu a znovu k lidem a volá
DOKUD JE ČAS?  
DNES JE DEN SPÁSY!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 28. listopad 2012 @ 11:10:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 28. listopad 2012 @ 17:29:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Helenko, mne trhá srdce, když vidím lidi, kteří se hlásí k Pánu Ježíši, ale chovají se úplně jinak. To bolí mne nejvíc.!!! Nevím proč ? A dost jsem jich poznal, co údajně nehřeší, ale přitom hřeší . Jak je to možné?????????????]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Středa, 28. listopad 2012 @ 17:59:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A co tak každý hledat Krista ve svém srdci, a ne u druhých? 

Nebo chceš Františku nabízet světu spásu skrze dobré lidi? 

To je ale humanismus, ne křesťanství. Nikdo není dobrý, jen On! Toho lidem ukazuj a na něj soustřeď jejich pozornost i síly k záchraně. 

Větší dobrota druhých nás nespasí o nic víc, než nedobrota jiných. Chceš snad ukazovat na sebe, či na druhé křesťany - nebo na Krista Ježíše? 

Kdo je Bohem viděn skrze Krista, nehřeší, ani nemůže, jeho hříchy jsou smazány, kdo není v Kristu, kdo je bez víry - bez hříchu se ani nenapije, ani nenají, a i když seje pole, je to hříchem, protože to dělá pro někoho jiného, než pro Něj. 

Co je z víry, není hříchem. 

Proto se radujme my, kteří z víry žijeme, že náš život není v hříchu, amen.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 28. listopad 2012 @ 21:45:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ferro, Ferro, pokud Ježíš není v lidských srdcích tak, aby byl vidět, tak pak není a neexistuje. A ta víra je jen blud. Já jsem uvěřil díky tomu, že jsem poznal věřící lidi, kde jsem toho Ježíše vnímal, viděl.


Kdyby platila to, co říkáš, pak měl víru i protestant  Eichmann, který nechal vyvraždit miliony Židů s  naprostým klidným svědomím.  A třeba věřil, že je bez hříchu. Vždyť byl křesťan. A stejně baron von Braun, jehož rakety V1 a V2 padaly na Londýn. V USA pak vystupoval, jak velký křesťan a radil jiným věřícím.


Pak je křesťanství velký podvod a opium.


Ježíš musí být viděn ve skutcích lidí  a v jejich životě.


I proto měl Ježíš lidskou podobu a lidské tělo. Nebyl  nic abstraktního.


Aby byl Kristus v mém srdci, musím ho poznat i v lidech a lidé Ho musí vidět ve mne.


Váš život není v hříchu ?  Ach, jaký to klam ! Vždyť váš objektivní život se tak nejeví ? Každý hřešíte. Co si to jen namlouváte? Satan vás oslepil !!]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 06:44:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Já jsem uvěřil díky tomu, že jsem poznal věřící lidi, kde jsem toho Ježíše vnímal, viděl.

Já zase uvěřil díky tomu, že jsem poznal nebo spíše dal se mi poznat, Ježíš Kristus - Spasitel. 
A uvěřil jsem skrze svědectví Ducha svatého v mém srdci, do kterého Jej i s vírou v Něj zasel.

Narodil jsem se nadpřirozeně shůry, skrze Jeho působení a ne zezdola skrze své lidské pocity ve snaze podobat se určitým lidem, kteří by ve mně evokovali falešný pocit dokonalosti lidství, třeba i vylepšeného znovuzrozením.  

Můj objekt víry je neměnný a od toho je odvozena i stabilita mojí víry, ne jako u tebe, kdy síla víry je závislá na tom, jaké v životě potkáš křesťany. 

Když potkáš "křesťana" Hitlera, tvá víra poklesne na bod mrazu, když potkáš dívku na vozíčku, která se pochopitelně upřímně modlí ke Kristu, vzroste. Zkus věřit jako ta dívka - v Krista jako poslední záchranu, a ne v tu dívku! Když budeme všichni před Kristem na vozíku, budeme hledět jen na Něj jako poslední záchranu a ne kolem sebe, když lidé s naším stavem nic neudělají. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 07:55:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když potkám kohokoliv, který tvrdí, že nehřeší  a který dává najevo, že moje víra je nedokonalá, a přitom on si veselé hřeší dál, protože si to neuvědomuje, pak není divu, že moje víra klesá na bod mrazu.

 

Ale Ty už jsi tak daleko v tam klamu, že to nevidíš.

 

Tohle náboženství je opium a to nechtěl Pán Ježíš. To podstrčil lidem Satan.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 08:00:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Být v opiovém opojení znamená vidět a věřit neskutečnému, nereálnému, pak se ptám: "je Kristus pro tebe skutečný, reálný?"

Věříš v Krista, aniž bys Ho viděl v "křesťanech", nebo věříš jen v křesťany, kteří ti o Něm dají důkaz?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 08:06:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když potkám kohokoliv, který tvrdí, že nehřeší  a který dává najevo, že moje víra je nedokonalá.....

Bůh nevyvolil ty dokonalé, aby ukazovali na sebe!
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 10:17:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ferro, reálné je jen to, co je vidět objektivně,  Pokud není Kristus poznat na člověku, pak asi v něm není. Kde teda je ?


Pod vlivem opia je člověku všechno reálné.


Těžko přesvědčíte lidi kolem o Kristu, když z vás nebudou vyzařovat vlastnosti Ducha Božího. Když si nepřiznáte svoje slabosti a nevyznáte sílu, která vás těch slabostí zbavuje a dává sílu ke svatému životu, jinému než před obrácením.


Reálný Kristus nemůže být jen nějaký subjektivní pocit, subjektivní zjevení. Ale září z člověka na dálku. Je poznat  z úsměvu, z jednání a způsobu života a z mnoha dalšího.


Proč si hrajete na svaté a ještě jimi objektivně nejste ??
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 10:43:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Reálný Kristus nemůže být jen nějaký subjektivní pocit, subjektivní zjevení.

Františku, reálný Kristus je přece velice subjektivní - ne sice pocit - ale subjektivní ve smyslu osobní, důvěrný, jakého Ho znáš jakoby jen ty, abys s překvapením zjistil ve společenství s ostatními svatými, že jim se dal poznat jako Tentýž Kristus, i když Ho také vnímají subjektivně, osobně, soukromně, intimně a důvěrně. Zjevení, která přijal apoštol Pavel, byla také subjektivní, osobní, dokonce některá taková, že byla dána jenom Pavlovi a žádnému jinému apoštolovi už ne. Přesto je však apoštol Petr rozpoznal jako Boží zjevení a Boží moudrost.

Když se Bůh dal poznat Mojžíšovi, představil se mu jako Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jákobův (tady je zvláštní, že ne jako Bůh Izraelův). Stejně tak je Bůh i tvůj Bůh a můj Bůh a můžeme a máme o Něm vydávat svědectví; o Jeho skutcích a díle.

Písmo Svaté zaznamenává objektivní skutečnosti o Bohu a Božích věcech, které se však musí stát pro nás subjektivní, abychom je poznali jako skutečnost osobně a aby se stali i naší vlastní skutečností. Objektivně jsme my všichni věřící v Krista svatí, subjektivně už je to však většinou jinak. Proto potřebujeme být proměněni Kristovým životem v Jeho obraz, abychom vyjadřovali Jeho - Krista, který je naším životem, zaopatřením života a vším, a ne sami sebe. Když vyjadřujeme sami sebe, jsme sice objektivně (pozičně) pořád svatí kvůli Kristu, který žije v nás, ale subjektivně (dispozičně) svatí nejsme, protože nejsme svatí sami v sobě, nýbrž v Kristu. Proto také napsal apoštol Pavel: "Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus!"

Tož tak.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 28. listopad 2012 @ 18:31:37 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
     ...A dost jsem jich poznal, co údajně nehřeší, ale přitom hřeší . Jak je to možné?????????????... 

         Záleží na úhlu pohledu.Tak si dej také tlačenku a nad jinými se nerozčiluj...]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 10:09:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahý Františku,
zvedni svůj zrak vzhůru
a budeš jako svědek a bratr Štěpán, který uviděl SLÁVU BOŽÍ
a budeš se moci osvobodit od toho svého unaveného pohledu na lidičky,
 když zavoláš se Štěpánem /a ten důvod měl jim zlořečit, protože ho kamenovali/
"PANE nepokládej jim toho za hřích!"protože Ty stále hledáš viny a hříchy lidí a je podezříváš ze lži a obviňuješ mnohé jako mě!
a začni už rychle DĚKOVAT a CHVÁLIT SVÉHO PÁNA!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 11:32:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach,  Drahá Helenko, vždyť je to totéž,  jako říci , děkuji ti opie, morfine a kdoví, jak se ty drogy jmenují, že mám krásný subjektivní pocit. Copak to chce Pán Ježíš? Alkohol a drogy nezmění lidské srdce objektivně. Naopak drogy vedou člověka k iluzi a skutek je katastrofa. A bohužel tento způsob víry na mne tak působí.

Právě skutky jsou důkazem, že je v nás Duch Boží. Právě síla Pána Ježíše, ke kterému se obracíme, dává Jeho sílu,  kterou denně přemáháme to špatné v sobě. Kdyby Pavel takhle věřil, jak věříš Ty, nebyl by jeho život tak dlouhý boj a nebyl by to vůbec boj. Vše by šlo jak po másle.
Já Pánu Bohu děkuji a mám za mnoho. Ale jsem asi střízlivý. Že to by právě byla ta moje osudná chyba?
Chce Bůh abychom byli opilí vírou ?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 19:11:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahý Františku,
i tenkrát když přišel den padesátý v Jeruzalémě, tak ti kteří prožili to úžasné, zázračné vylití,
vypadali VŠICHNI jako "zfetovaní a opilí"!
Přečti si verš a přestaň se bouřit, protože jinak budeš opravdu popsán s nimi jako POSMĚVAČ!
Skutk 2.13:
Jiní pak POSMÍVAJÍCÍ se, pravili: "MSTEM ZPILI SE TITO"!
Tak nás obdařené, nanejvýš radostné, kvalifikuje bezbožný farizejský SVĚT, jsi snad mezi nimi?  
 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 20:32:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahá Helenko, s tím souhlasím. Ale tato nálada, která se zdá ostatním opilostí, nemůže být věčně.  Toto bylo řečeno v souvislosti, kdy byl vylit Duch Boží. Jednorázová záležitost. Stejně tak při obrácení.

 

V Tes 1  kapitola 5 verš 6 je také psáno:

 

V parafrázovaném překladu:

Buďte tedy bdělí a nespěte jako ostatní, čekejte a buďte střízliví!

 

Snad tím nemyslel jen alkohol.

 ]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 30. listopad 2012 @ 08:01:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahý Františku,
když je to popsáno od lidí jako opilost, nebo fet,
tak je to pouze o jediném, ti lidé nevědí co mluví!

dary vylitého DUCHA SV jsou mocné a jedním z toho daru vylitého,
na nás je, že nám otevřel mysl a ústa ke kázání SLOVA beze STRACHU
to jsou ty objevené jazyky


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 30. listopad 2012 @ 09:41:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahá Helenko, psala si tady někde, že máš v současnosti nějaký rodinný smutek. Takže píši opatrně s prosbou Pána Boha, abych se Ti nějak nedotknul. Jenom Ti sdělím upřímně takovou zkušenost. Právě ty zkušenosti mne vedou k tomu, že za evangelizaci považují nejdůležitější skutky než projevy obrovské radosti, z nichž člověk snad ani nechce vystřízlivět, což se možná blbě vyjadřuji.

Takže poslouchej nebo čti:


Bylo mi sedmnáct roků a už jsem neměl rodiče. Nevěděl jsem nic o Pánu Ježíši a vlivem školní ateistické výchovy jsme považoval víru za druh náboženství, který používají bohatí, aby ovládali ty chudé.  Pitomý třídní názor. Prožíval jsem samotu, nastoupil na vysokou a říkal si, k čemu je život. Moji rodiče byli chudí, nemocní, svým narozením jsem jim akorád zkomplikoval život. Už nejsou. Co je život ? Jaký má smysl? A pak do mého života vstoupili starší věřící manželé. Žádným způsobem  na mne nábožensky nepůsobili. Nekázali, nepoučovali. Připadal jsem si u nich při nedělní návštěvě jako doma. Tak krásně se mnou jednali. Pak při obědě mi řekli, zda mne nebude vadit, že se před jídlem modlí. Jistě že ne a byl jsem i zvědavý na tu básničku. Ztišili se, sklopili oči, posvátné ticho a pak pán svými tichými slovy, upřímně a od srdce pronesl něco tak krásného, že jsem se zachvěl. A pak zase probíhalo vše normálně. Když jsem pozdě odpoledne přišel domů, uvědomil jsem si, že mne něco zasáhlo. Něco krásného, něco, co ještě neznám a co bych rád poznal. A to mne nasměrovalo k Bohu, o kterém jsem toho věděl jen málo. Nevěděl jsem, co je Golgata, co znamená, že Beránek Boží snímá hříchy světa. Atd.


Pak za pár týdnu za mnou přišel jeden starší pán z tohoto malého sborku. A chtěl abychom poklekli  a modlili se. Modlil se a snad u toho i plakal. Říkal věci, kterým jsem nerozuměl, protože jsem ještě neznal evangelia. Když skončil, tak mne snad i políbil, oči mu zářili radostí..

Ale já ? Já něco věděl o životě toho pána, o jeho utrpení za války, pobytu v koncentračním táboře i následné nemoci, která mu způsobil invaliditu. Proto jsem byl tak pokorný a bál jsem se o něj. V ničem jsem neodporoval.Když odcházel byl šťastný a ve mně naopak zmatek a skoro až pochybnosti. A to jsem ještě netušil, čím vším projdu a kolikrát ze zoufalství se budu ptát: ?Pane Bože, kde jsi ?“

A On byl  a vychovával.  A také dával a žehnal. Akorád jsme to někdy nevnímal a  pochopil to později. Nestal jsem se věřícím takovým zázrakem, kdy jsem hned bez hříchu a patřím Bohu. Byl to proces a neustále poznávání.

A tak jsem zjistil, že Bůh rozličnými cestami přivádí lidi k sobě. A také jsem poznal, jak někteří věřící, aniž si to uvědomí, mohou druhým také ublížit. Možná právě tím, že , a promiň mi to hrozné slovo, že by měli být víc střízlivější a  naslouchat tomu druhému.

Poznal jsem trochu více církví a všude jsou hledající  a bohužel všude je něco, co chce toto bratrství poškodit. Já jsem nedokonalý a stále se učím.

 V každém případě, Tvoje Víra je úžasná, pevná, ale i tak je třeba si dát pozor, abychom někdy tím naším způsobem víry, někomu neublížili. A to se dá poznat, když( a zase to hnusné přirovnání,) že trochu vystřízlívíme z té úžasné radosti právě kvůli tomu, abychom ostatním pomohli pochopit, co pro nás Pán Ježíš udělal a v čem je zdroj naší radosti i  určité svatosti ( oddělenosti k Bohu )


Pán Ti ve všem žehnej.    František

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 02. prosinec 2012 @ 05:15:33 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahý Františku,
máš silný příběh, a já děkuji za důvěru!
všichni co tu jsme, máme něco trochu podobného, ale to co nás spojuje a pozdvihuje z té člověčiny je právě ten příběh Boží, že přišel PÁN z nebe, za nás zemřít a zase vstát s námi do věčného života!
příběh archetypu lásky je ve vedení a je to evangelium Kristovo a právě proto, že HO milujeme a RADUJEME SE darem, co pro nás udělal, tak sloužíme a sloužíme a sloužit budeme, až dokonce!
Jsou to spojené nádoby, ta nesmírná radost ze spasení skrze Ducha Svatého a síla darovaná v tom stejném DUCHU, sloužit bližním, tedy BOHU!
řeč DUCHA Božího je vyčerpávajícně srozumitelná ve chvíli, když náš kulhavý v nás POSKOČILl a hluchý SLYŠÍ!
modlím se, aby Ti PÁN udělil více ze své RADOSTI, abys Ty se podvolil řádu, a že to učitě není kamený dekalog, jak nám tvrdí adventní, ale ten řád masitý, který je doménou svatých, zachráněných!
PÁN TI ŽEHNEJ h   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Neděle, 02. prosinec 2012 @ 08:48:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahá Helenko, děkuji za pochopení.  I když jsem neměl lehké dětství a někdy si ty “kameny předsudků a kdoví čeho všeho“ tahám s sebou, tak musím být Pánu Bohu vděčný. Vždyť On mi toho tolik dal. Moji rodiče, kdyby vstali z mrtvých, tak by nemohli pochopit, co jsem vlastně dokázal. Kam až jsem se dostal z té strašné sociální bídy. A nedokázal jsem to díky vlastní síle, ale díky Boží milosti  a Boží síle a Boží ochraně. Když se zamyslím nad svým životem, připadá mi to vše neuvěřitelné. Spousta zkušeností a různých poznání. Díky Pane Bože, díky!!!! Kdyby Tebe nebylo, mohl jsem se stát alkoholikem, narkomanem flákačem, fanatickým komunistou plným nenávisti a věčné nespokojenosti anebo nelidským novodobým vykořisťovatelem. Je fakt, že ten třídní balvan se někdy ozývá a tak prosím o sílu, abych takový nebyl. S pozdravem František]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Středa, 28. listopad 2012 @ 18:42:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Heleno, dnes konečně nepíšeš tak pohrdlivě a pod emocema, tak se Ti pokusím vysvětlit, že si z toho, co na granu píšu, děláš nesprávné závěry jenom proto, že některá místa písma chápeš jinak než já. Nejsem katolík, ani nevěřím katolickému učení. Nejsem ani pokřtěný v dětství a nemám nyní žádnou denominační příslušnost. Jsem z komunistické rodiny a v Pána Ježíše jsem uvěřil v roce 1982.
Pozval jsem ho do svého srdce a vyznal jako svého Pána. On mě vyslyšel a naprosto změnil můj život. Z melancholického, nespolehlivého opilce a chlípníka udělal radostného a slušného člověka. Ve chvíli, kdy vstoupil do mého srdce jsem prožil téměř fyzicky, jak ze mě spadla všechna tíha hříchu. Asi za měsíc po té jsem byl pokřtěn a poté jsem prožil křest v Duchu svatém a začal mluvit jinými jazyky. Věřím, že bible je zjevené a zapsané Boží slovo a jedině jím se musí poměřovat každé učení v cirkvi. Věřím, že Ježíš umřel za mé hříchy a spolu s ním byla ukřižována moje hříšnost a před Bohem jsem pro tuto víru ospravedlněn a jsem tudíž z božího hlediska spravedlivý. Nevím, co bych měl ještě jiného prožít, abys Ty milostivě uznala, že jsem též boží dítě a tudíž Tvůj bratr v Kristu a nesnažila se mě furt evangelizovat a zvát do boží rodiny.  Moje zkušenost je asi podobná jakou má František. Mnozí křesťané mají plnou pusu víry ,lásky, spravednosti, mysli kristovy, bezhříšnosti......., ale bohužel jenom pusu a ne srdce. Jejich skutky svědčí jinak.
To mi ani tolik nevadí, protože sám také nežiju absolutně bezhříšný život a v bibli vidím, že to tak bylo i mezi prvními křesťany. Spíš mi vadí, že někteří, jako třeba Ty, tvrdí, že už nehřeší a že mají mysl Kristovu aniž by vysvětlili, co tím myslí a tím matou nezkušené věřící.
Možná by bylo dobré, kdyby jsi všem, ke kterým jsi na granu mluvila, vysvětlila, jaký je rozdíl mezi Tvou vírou v to, že už nehřešíš a Tvými skutky, kterými se projevuje Tvůj život zde na zemi mezi lidmi. Mnohé Tvé příspěvky zde na granu svědčí totiž o tom, že máš sice víru v to, že máš mysl Kristovu, ale v realitě tohoto světa jenom někdy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 07:43:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak je někdy těžké pochopit cizince, který není z tohoto světa, pohledem člověka zasazeného v realitě tohoto světa. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 07:50:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
P.s. Nežijete už dva (ty a On), či čtyři (ty a Oni)))), jen On v tobě. Když jsi zemřel starému člověku, jak může mrtvý hřešit?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 07:55:59 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Však jsi li stále pod zákonem, pak tvá provinění hříchem proti nekonečnému Bohu možno nazvat a trest také nekonečný. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 11:10:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ferro, žiješ v iluzích vzniklých špatným pochopením písma. Ale je asi marné Ti to dnes dokazovat. Tvá dnešní víra založená na iluzích, shoří dřív nebo později, jako všechno co nepochází z Boha. Je totiž založena na pár verších, které jsou sice božím slovem, ale v Tvé osobě špatně pochopených, protože si je vytrhl z celistvého svědectví NZ.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 11:42:22 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahý bratře, a to nemyslím jako ironii, zkus se častěji dívat na hřeby na kříži, než na Jakuba a rázem tvé skutky poblednou jak
květ leknínu v ranní mlze.
 
Bylo dokonáno!  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 12:29:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ferro, jestli si myslíš, že žiju ve víře, že budu spasen skrze své skutky zákona, pak čteš mé komentáře stejně nepozorně jako bibli a děláš nesprávné závěry. Prot říkám, že Tvá víra je pokřivena iluzí vytvořenou Tvým postojem k písmu a k druhým věřícím.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 14:34:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to jsem rád, že máš jiný názor ohledně skutků a možné ztráty spasení, než jsem měl v sobě zakonzervovaný z dřívějška a že jsem v minulosti jen nepozorně četl. 

Takže víš, kdo započal to dílo na tobě a kdo je ručitelem i dokonavatelem. To se bratře omlouvám za nepozornost. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 17:52:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý Ferro, já ohledně skutků mám už dlouhá léta stejný názor. Ty jsi akorát z mých příspěvků dělal špatné závěry. Co se týče ztráty spasení, tam se asi budem rozcházet. To ale nevadí, naše spása není díky Bohu závislá na dokonalosti učení které zastáváme, ale na dokonalosti Jeho díla spásy. Měj se dobře v Pánu.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 09:45:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý bratře Bylino,
děkuji za důvěru a za dojímavý příběh cesty k Bohu, vážím si toho a jistě i mnoho dalších, zde přítomných!
víš není na mně, abych já cokoli "uznávala", uznávat bude jen ON a já tu jsem jen proto, abych sdělila to, co mi bylo vzácně svěřeno!
To, co asi provokuje je ta RADOST, kterou provází ode dávna to svaté společenství, které darem přijímáme a spolu se radujeme a prožíváme DOOPRAVDY a hned teď to, čím nás obdařil TEN JEDEN ZJEVENÝ v těle!
Můj úkol je to nádherné evangelium kázat a nikoli bezbožně se pitvat a rozumem lidí rozbírat lidem to, co je bezhříšnost v KRISTU!
Já DARY BOHA nedávám, já mám pověření o nich vyprávět a to né jako humornou povídku, ale jako svědectví PÁNOVO i v mém životě prožitém!
Věřím, že přišel, aby daroval život skrze smrt a se mnou opravdu a defacto  zatřásl zázračně, od hlavy až patě a převzal otěže každého mého kroku, a hlavně smazal, každý můj hřích i tu svobodnou vůli, na které jsem tolik bezbožně a pyšně trvala, za což MU vzdávám největší chválu a děkování! a také mě vyvedl z proradně lživého spolku církevníků, že mi SÁM odhalil TAJEMSTVÍ od věků skrytá je to to, z čeho mám stálý veliký úžas!
Navštívil mě v mé ubohosti a pozvedl a nabídl tu nebeskou "kariéru", o které jsem dříve jen pochybovala a jen se podzřívavě divila! 
Nejsem podvodník, ani vychloubač své osoby, příjímám z JEHO ruky VŠE, a chválu vzdávám celým srdcem a chci se dělit o tu bezbřehou radost se svatými, kteří ve víře ve SPASITELE navštěvují tento web!
PÁN TI ŽEHNEJ! Tvoje sestra v Kristu Ježíši  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 12:20:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá sestro Heleno,
nevím proč máš pocit, že mě provokuje Tvá radost ze spásy. Stejnou radost ze spasení prožívám i já. Nebo si snad myslíš, že jsem si své svědectví vymyslel? Vůbec mám pocit, že Ty jsi si ani pořádně nepřečetla to, co jsem Ti napsal a proto na to konkrétně nereaguješ, ale omíláš stále dokola jak je úžasné žít v Kristu bezhříšný život. Působí to na mě tak, že si zřejmě přesvědčená, že pokud nějaký bratr nebo sestra nesdílí víru ve stejné chápání boží spásy jako Ty, nemůže prožívat radost, pokoj a lásku Ducha svatého. Apoštol Pavel by to asi nazval vysokým o sobě smýšlením. Musím se přiznat, že v začátcích své víry jsem takto také smýšlel. Z jednoho tvého příspěvku jsem pochopil, že jsi původně byla v nějaké zákonické církvi(adventisté?). Chápu, že když se člověk z té hrůzy dostane a pozná skrze znovuzrození živého Pána přítomného v jeho srdci, prožívá ohromnou radost z odpuštění a vysvobození od zákona. To ale neznamená, že ostatní křesťané, kteří neprožili takový skok, nejsou znovuzrození. Vysvětlím Ti to na sobě a mých dětech. Jak jsem psal, jsem z komunistické rodiny. Za komunismem je velmi závistivý a nenávistný duch. Když jsem z toho prožil vysvobození, velice jsem se radoval. Čtrnáct dní jsem chodil s úsměvem od ucha k uchu a pořád jsem se smál. Moje děti se už narodily do rodiny, kde je přítomen Boží duch a tudíž jsou od malička na něj zvyklí. Proto jejich obrácení a znovuzrození nedoprovázely tak bouřlivé projevy radosti a pokoje. Jim stačilo vědomě podřídit své hříšné já pod vládu Pána Ježíše a přijmout Božího ducha. Nebyl to pro ně takový skok jako pro mě. A tak si někteří křesťané myslí, že když se někdo neraduje stejně jako oni, že je to tím, že mají špatné učení a že kdyby věřili stejně jako oni, taky by se tak radovali. nezlob se, ale je to blbost a známka nezralosti. Přeju Ti ať stále trvá tvá radost z boží spásy, ale proměňuje se Tvé poznání Pravdy.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 19:36:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
bratře Bylino,
inu radujte se opět pravím radujte se...
kdo nepodá, ani to svědectví o tom, že je nadšen v Duchu Sv, ze spásy, tak nám svědčí o čem?
asi nesvědčí vůbec, protože ta nevypravitelná slova, jsou právě TEN DUCH SVATÝ na nás vylitý!
jinak mám v úctě Tvojí zkušenost, ale věřím, že dozrávání Tvého typu mě nečeká, díky můj PANE!

za to co máme my s Ferrou, Vlastíkem a dalšími bratry je opravdu jiná zkušenost prožitá a zůstavající v nás, 
náš PÁN nebude NIKDY a NIKÝM posmíván!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 30. listopad 2012 @ 07:18:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milá Heleno, jestli opravdu jediným měřítkem Tvé víry je pouze radost, pak je to opravdu jiná zkušenost než moje. Ale i jiná než apoštola Pavla i než Ježíše a mnoha jiných svědků o Boží spáse.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 30. listopad 2012 @ 07:35:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
můj milý B.,
nevím jestli jsi se dotkl LEMU BOŽÍ SLÁVY, ŠEKINY,
ale byl-li jsi vtržen, tak víš co je pravá zvěst SPÁSY!
Když tolik se mnou bojuješ a nerozumíš,
tak věz, že ta SLÁVA je
jediný všeobjímající SMYSL OSLAVY BOŽÍHO JMÉNA
nám sdělený v kázaní evangelia
prosím neper se s BOHEM, v případě, že nejsi JÁKOB
zatím Ti to kulhá i bez RÁNY do stehna, pa h


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Bylina v Pátek, 30. listopad 2012 @ 13:21:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak jo Helčo. Věřím, že v nebi se tomu všemu zasmějeme. Pa a měj se dobře.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Legulda v Čtvrtek, 29. listopad 2012 @ 20:43:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Heleno, Ferro a Vlastiku,
co říkáte na tohle?
http://www.reformace.cz/obsah/zimni-konference-2013]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 30. listopad 2012 @ 07:42:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
zdravím LEGULDU,
všechny bratry znám osobně a jejich kázaní
čtu a ráda studuji v ZODU, který moje rodina odbírá cca 20 let!
jestli zveš na konferenci, tak zatím nevím
dnes mám velký rodinný smutek,
děkuji


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: noname v Středa, 05. prosinec 2012 @ 20:18:24 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Heleno,
co tvá vlastní rodina, třeba rodiče, kteří mají svou víru, jak se s tím vyrovnáváš  . . . .?   Co si myslíš o jejich spáse ? Můžeš věřit v Boha, který by je dokázal zatratit ? Budiž jim útěchou a tobě varováním, že o naši spáse bude rozhodovat jen Bůh a ne Ty a tvé učení.  Kam až jsi se zatoulala Ty ?
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 06. prosinec 2012 @ 08:01:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
noname,
je jen JEDNA VÍRA BOŽÍ,
ostatní je problém a o naší SPÁSE BŮH již dávno rozhodl,
tak se probuď včas, díky


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: noname v Čtvrtek, 06. prosinec 2012 @ 11:34:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Heleno.
Dobře říkáš, že pravda je jen jedna Boží. Proto by jsi měla myslet na to, že se ve svých usuzujících a závěrech můžeš mýlit. Ty nevyslovuješ Boží pravdu ale  pouze to, jak jsi pochopila či nepochopila, Jeho slovo.

H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 03:08:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
NONAME,
VÍRA je úžasná a já nevím proč nevíš, že je pro člověka?
a BŮH nám dal jistotu té víry o kterou v nás stále pečuje
a je pěkně odporné o darech Božích mluvit tak, jako Ty píšeš


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: noname v Pondělí, 10. prosinec 2012 @ 20:33:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Heleno,
 četla a přemýšlela jsi vůbec, co jsem napsal ? 
H.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Středa, 12. prosinec 2012 @ 15:53:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zemřel vůbec Kristus za naše hříchy na kříži, nebo to může být jen naše/tvé špatné pochopení Božího slova?
Jsi vůbec věřící vyučovaný Duchem svatým, nebo se jen spoléháš na to, co ti předloží Magisterium pod jeho údajnou záštitou?


]


Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Středa, 05. prosinec 2012 @ 07:51:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když jsem si přečetl některé příspěvky tak mi nedalo a musel jsem na některé zareagovat.Kdysi dávno jsem slyšel pravdivý příběh,jak jeden bratr přišel ke kazateli a vyprávěl mu že už nehřeší.Samozřejmě že mu citoval známe verše.Když ho  poslouchal jak nadšeně mluví že je někde jinde než on,tak kazatel,který v té chvíli se holil tak ho tou štětkou pomazal.Bratr který byl pomazány od štětky tak zlostně vykřikl co to děláš?A kazatel mu pravil já myslel že  už nehřešíš...Je tomu už dávno když jsem uvěřil a začal chodit do sboru,byla tam také sestra,která působila že je dokonalá.Jen do té doby než jsem s ní začal pracovat,nestačil jsem se divit co v práci vyvádí.Nejen že kdekoho pomlouvala,dokonce jedné říkala že má nemocné dítě,protože nevěří atd.Přitom ve sboru by to nikdo do ní neřekl.Samozřejmě dneska vím že to co mluvila nebyla z ducha,jak se nám snažila prezentovat,ale byli to samé emoce a bibli si brala jen jako zástěrku.V práci mi kolegyně řekli,že má plnou pusu dokonalosti,ale asi nevidí jak žije-což něvěřící měli pravdu.Když jsem zde četl Helenku a ty její emoční výkřiky jak jenom ona je na to dobře,zdálo se mi to hodně povrchní.Kdybych měl problém tak spíše bych zašel za Bylinou,který mi připadá že ví o čem je řeč,než k Helence.která je dokonalá.A ještě ty rady kolem co by měli křesťané dělat,aby byli jako ona-jedním slovem hrůza...Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Středa, 05. prosinec 2012 @ 16:14:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bohužel mám podobné zkušenosti. Ale jak to změnit ? Nebo se s tím smířit? Nechat to být?

Někdy si říkám, že je dobře, že nevěřící to všechno neví. Možná by je to odvedlo od víry. Proto jsem se v práci  nikdy nechlubil vírou. Sice o mně věděli, že věřím, a byli vůči mne taktní. Netroufnul jsem se chovat tak, aby oni na mne pohlíželi jako na toho, kdo si myslí o sobě, že je dokonalý  a nehřeší. Myslím, že problém je v tom, že Bůh nám skutečně odpustil. V jeho očích jsme bez hříchu, v jeho očích. Ale v tomto těle klopýtáme, děláme chyby. To bychom si měli přiznat. On nám to odpouští a dává sílu k růstu, kdy naše „klopýtání“ se zmenšuje. Právě to vědomí, že nám Bůh odpouští, to je ten mocný vliv, který způsobuje radost. Člověk jako dítě touží po odpuštění. A tak jako maminka odpustí dítěti nespočetně krát, tak Bůh odpouští nám a v jeho očích jsme stále bezhříšní. Když nám maminka odpustila, pane, to jsme měli radost, až slzičky se vyrojily.  Tak prožíváme radost z Boží lásky a Božího odpouštění či odpuštění. Pokud jsme v neustálém spojení s Bohem, tak v tu chvíli opravdu nehřešíme. Ale jsme stále  s ním v našich myšlenkách, konání, v tom životním běhu plným nástrah  pokušení ? Stačí někdy maličkost, právě , jak jsi popisoval, a je po spojení a projevíme se. Neznám nikoho, kdo objektivně se chová neustále bezhříšně a  dokonale.

Modlitba ve vzoru otčenáše má svůj smysl.

 ]


Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Čtvrtek, 06. prosinec 2012 @ 07:18:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
S každým slovem co jsi napsal mohu souhlasit.V práci jsem o Kristu řekl po dlouhé době a vedoucí uvěřila na základě toho že prvně viděla život a pak  uvěřila že evangelium je pravda.Samozřejmě že mám plno chyb,ale základní věci jako zdržovat jazyk od zlého atd.by měl křesťan dodržovat a ne cpat Boží slovo na potkání a dokonce tím slovem vyhrožovat.I když měla problém uvěřit díky té zmiňované sestře,nikdo jí nebral vážně,protože viděli v jakém klamu žije,dokonce když to viděl ještě jiný bratr co dělá,tak jí musel domlouvat,že dilo Boží spíše boří ne staví.Takový Hagin byl oklamán,když si myslel že člověk nemůže být nikdy nemocný a měl by žít do 120 let.Nakonec postoupil operaci srdce a zemřel dříve než si myslel že by měl zemřít.Také zapomněl že tělo podléhá hříchu a tudíž každý člověk musí zemřít na nějakou nemoc.Takže křesťané jsou neustále oklamávání.
Samozřejmě že otčenáš má pro nás nedokonalé smysl.Kdybych mohl získat spravedlnost bez Krista tak asi ne.


]


Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Čtvrtek, 06. prosinec 2012 @ 08:32:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
TERACH,
šepoty a výkřiky jsou doménou pana režiséra Bergmana,
tak nezpívej stále dokola a vedle!
DOKONALOST je KRISTOVA né moje a tu máme a nějak moc proti protestuješ,
to je zase nějaké věroučné TEMNO, buď zdráv a až půjdeš za člověkem,
který Ti emočně vyhovuje
na RADY, tak věz, že je to, ale úplně MIMO


]


Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Čtvrtek, 06. prosinec 2012 @ 19:43:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Helenko,nevím jestli dokážeš myslet někdy střízlivě.Já jsem ti nepadl do tvého myšlenkového světa a proto kdo není s námi je proti nám.Někdy mám pochybnosti jestli vůbec rozumíš tomu co píšeš.Já vím ty už nehřešíš...Já ti nemusím nic dokazovat,ale nevím proč tvoje JÁ se stále brání?Jak můžeš vědět že budu mimo,když půjdu se s někým radit?Předvídáš budoucnost?Asi bych měl jít k tobě,abych nebyl mimo...


]


Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 03:02:49 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý TERACH, opět těžce blábolíš, neb máš jít za KRISTEM!


]


Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Čtvrtek, 06. prosinec 2012 @ 09:59:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Terachu, ta dokonalost, jež se ti tak příčí, není v lidech, ale v Kristu. 

Hledáš marně u člověka, jak vylepšit humanismus náboženskými úkony. Co tak toho člověka v sobě zatratit a chlubit se pak jenom Kristem, jako Helenka? 
Nebo jen hledáš bratry s nejistotou, Kristu nevěřící, zvyklé na tvrdou robotu, v tomto marnou?
Pak pracuj na své spáse i bezhříšnosti, ale pozor na kazatele se štětkami, ať se neušpiníš a nemusíš znovu od začátku. 


]


Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Čtvrtek, 06. prosinec 2012 @ 20:33:51 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ferro, já myslel že jsi na tom trošku lépe,ale je vidět že jsi asi nic nepochopil.Vždyť mě ani neznáš a popsal jsi co dělám a jak to dělám...To že dokonalost není v lidech,ale v Kristu o to jsem se nikdy nepřel..Spíše mi odpověz na otázku jestli ještě hřešíš...Nechci ale nějaké verše z bible,které mluví o dokonalosti ty znám,ale jestli jsi opravdu tak dokonalí že už nehřešíš.Velice jednoduché.
Já stejně o tom mám jasno.Mně o své bezhříšnosti nemůžeš přesvědčit i kdybyses na hlavu stavěl.Uvedu ti jeden příklad,kde jsi selhal-O mě jsi napsal že hledám v člověku,jak vylepšit humanismus,náboženskými skutky a to je lež.Vidíš to?A to jsi mi jenom jednou napsal...]


Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 03:00:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý TERACH,
zase vykřikuješ na Ferru, zase se Ti něco nelíbí...
KRISTUS je bez HŘÍCHU a s tím Ty, vlivem své zaslepenosti nemůžeš NIC provést!
předvádíš se tu jako kdybys o ospravedlnění z Golgoty slyšel poprvé a dost Tě to pobouřilo
zřejmě jde evidentní ztrátu energie neb s pochopením Tvého mozku to skutečně, asi NEJDE
a jiného Tě definitivně nebere! a je vás tu víc  


]


Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 10:25:06 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Helenko
To že je Kristu bez hříchu to je pro mě novinka:-))Ale mě vůbec nic nepobouřilo,jestli soudíš dle sebe tak se ani nedivím.Ale teď není vhodná doba s tebou diskutovat,protože vidíš jenom tu svoji pravdu zaobalenou biblickými verši.Když jsem dělal na šachtě tak svědkové také uměli argumentovat podobně.Neslyšeli to co jsem jim říkal,jenom naoko něco vyslechli a pak spustili biblickou kanonádu.Hodiny jsem s nimi diskutoval o spasení v Kristu,ale nechtěli slyšet.protože už měli dopředu připravené odpovědi.
Já jsem si vás nedovolil nařknout,že byste nebyli spasení,jenom jsem se chtěl zeptat jestli to myslíte vážně že už nehřešíte. A místo toho aniž byste mě znali,tak jste mě odsoudili že hledám spasení v člověku atd.Tak přece nemyslí duchovní křesťan:-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 13:22:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
a Ty jsi se jen zeptal pokušiteli, malinko ses chtěl zeptat jezinko!
prstíčet tam strčíme a HNED zase půjdeme...škoda jen, že jsi tu už v řadě stopadesátý...
no to ty rozhovory se SJ, asi byly výživné, když to byla kanonáda, nejsi náhodou pamětník Slavkova?
teď právě pár dní tomu, co bylo výročí...
jinak jako terč jsem Ti na chvíli k dispozici, třeba Ti to pomůže pokušiteli 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 11:51:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hraješ si na duchovního křesťana,ale svými řečmi si ukázala pravý opak.Ty jsi ta jediná pravá nefalšovaná-nemám se ti klanět?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 02:30:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý TERACH,
nenamáhej se opět špatně


]


Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 06:21:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Terachu

Chceš, abych ti napsal, jestli JÁ hřeším? Odpověděl bych.
Nechci ale vyvolávat mrtvoly. Své JÁ jsem totiž pohřbil, zatratil, odsoudil, zavrhl.  

Dokud jsem byl ŽIVÝ pro zákon, hřešil jsem. Když jsem zemřel zákonu, nemůže už zákon na mé hříchy poukazovat. Nemůžu za to, že ty nejsi ještě pod milostí, jak píšeš, a řešíš dosud své hříchy.
Bůh na mé hříchy nevzpomene. Kdo je čistý, nepotřebuje než nohy mýt. Chceš být tedy více než Bůh a usvědčit mě? 

Jenže přijal jsem Kristovu dokonalost - jednou provždy! 
A tudíž mluvím o ní, ne o sobě, jak bývá u křesťanů - dělníků, kteří dosud nepochopili jak být spasen, zvykem. Autospása není můj obor. 
Nechci hlásat evangelium o sobě, promiň. ]


Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 09:03:13 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahý Františku,
škoda, že zase TERACH a spol nebudou chápat, co jim píšeš neb jim chybí základ a tím je právě to EVANGELIUM KRISTOVO!
Budou na Tebe naléhat jestli hřešíš..., a dál nebudou vědět co říkají a budou tu zvěst KRISTOVU znevažovat a posmívat se!
Jiného tu nedělají!
Oni vzpurníci stojí pevně na svých pozemských nožkách a na pozemském TRVAJÍ, a nevědí, jak blízké je ZAHYNUTÍ!
ale to není to o kterém jim píšeš, že jsme zemřeli s KRISTEM a s NÍM jsme vstali k novému životu, to je pro ně něco nepochopitelného, to žití duchem v DUCHU SVATÉM DOKONALÉM!
který nám nedá zahynouti , když "the way all of flesh" pro ně platí a NIC VÍC!
to je strašná zvěst NEVÍRY! 
PÁN s TEBOU! 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 10:26:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Drahá Helenko, my se musíme vžít do uvažování lidí, kteří mají různé zkušenosti. Nedávno jsem viděl film „ Ježíš je normální“ Po jeho shlédnutí mi bylo do pláče. Agresivní evangelizace, projevy šílenství a nic z toho, co připomíná ovoce Ducha. I takové jevy vidí mnozí, kteří by rádi našli smysl života a něco trvalého  a pevného. Ale mám právo těmto lidem ve filmu vytýkat jejich způsob  víry ? Dokážeš si představit, jaký zmatek ti lidé vnější, kteří to sledují,  prožívají? Já jsem to prožíval a zažil mnohokrát. Důležité je, aby nic z toho mne neodvedlo od Boha.  A k tomu ještě lidé, kteří údajně mluví jazyky, něco drmolí a říkají tomu dar jazyků. A přitom ve skutcích se jasně píše, že apoštolové dostali ten dar  o letnicích, aby lidé mnoha národností, kteří tam žili, mohli slyšet evangelium ve svém jazyce. Čili žádné nesmyslné drmolení. Mohu jim něco vytýkat ?  Také jsem to zažil a zhrozil jsem se.  Pak potkáš Jehovisty, kteří nechají člověka klidně umřít bez transfúze nebo adventisty, kteří se budou divit, že jíž nečisté maso a někdy se napiješ vína, vždyť se přece pila  na svatbě šťáva z hroznů  atd.  Mohu něco jim všem  vytýkat ? Cítíš jak to křesťanství se drolí. A to jsem nepopsal i různé projevy třeba v katolické církvi, které  také často nemají s Božím slovem nic společného.  A k tomu patří i způsob víry, kdy chceme přesvědčit jiné, že člověk, který přijme Pána Ježíše, už nehřeší. Přitom objektivně to není pravda.  Je tu Babylon různých způsobů víry v Boha. Pán Bůh to nemá s námi jednoduché. A přitom mnozí z toho Babylona jsou lidé, kteří upřímně   a obětavě věří v Boha. Dokonce jsou ochotni  položit za víru  i svůj život. To není hra ani přetvářka, oni tak myslí doopravdy.


Kde je problém ? Proč není jednota ?  Proč si každý z Bible  vytrhne jen něco, co se mu hodí ?

Proč je zde tolik dogmat,  tradic  a všeho možného, co dokonce odporuje Bibli.…?Je to práce nepřítele Božího a žádný z nás nemáme sílu to změnit.  Asi to tak má být. Bůh to tak nechává a výrazně nezasahuje.  Já už se na to dívám tak, že si říkám, že Pán Bůh si to přebere a jen On umí spravedlivě  všechny rozsoudit. Důležité je, aby chování věřícího  člověka hledajícího člověka neodvedlo od Boha!!!!


To, že někteří tvrdí, že už nehřeší, ale přitom vidím, že se chovají stejně jako ostatní, beru už jen s úsměvem. Možná by bylo zajímavé natočit je skrytou kamerou.  Ale proč bych to dělal? Abych dokázal svoji pravdu? Pán Bůh nás všechny sleduje tou nejdokonalejší kamerou na světě!!!!  Všechno  o nás ví. Ale přitom je tak milostivý a milující, že nám to těm, kteří uvěřili v Ježíše, nebude nikdy připomínat, všechno nakonec zmaže.  To je ta otcovská láska, odpuštění. Před jeho očima jsme tím pádem opravdu bez hříchu. A to je důvod k obrovské  radosti, ale ke střízlivé radosti, protože nejsem malé děti,  k rozumu, k vděčnosti….. a to vše se projeví v našem životě, jednání a skutcích a dává životu nový roměr.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 13:16:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku to co jsi napsal je lehce k pochopení,pokud člověk není opojen svou dokonalosti.Helenka tvé nebo moje argumenty nemůže nikdy přijmout-víš proč?Ona je ta pravá a dokonalá a my jsme ten...(dej si tam za slovo co chceš).
Jinak film Ježíš je normální jsem kdysi také viděl a mohu ti říct že když jsem uvěřil,také jsme ze začátku tak bláznili,ale jen chvíli.Viděli jsme Bennyho Hinna.Kathryn Kulhmanovou,Freidzona a mnoho dalších,než jsem přišel na to že to je všechno podvod.Pokud člověk nehledá pravdu v bibli,tak se nechá lehce svést.
Křesťanská věda v čele s Mary Baker Eddyovou neuznávali nemoci,pokud někdo byl nemocný,tak měl nedostatek víry. Podle Křesťanské Vědy byl Ježíš Kristus první, kdo objevil skutečnost, že hmota a nemoci jsou jenom klam.Paradoxem je že i když nevěřila na nemoci,stejně jí podlehla.Tak je to i s křesťany,kteří si myslí že už nehřeší.Teď si vem jestli tyhle bludy,kážou nevěřícím a oni vidí jejich život....]


Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 10:01:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Ferro
to co jsi mi zde napsal,je jako bych četl Watchmana Nee-neboj taký jsem ho četl a je velmi pravdivý,dokonce si myslím že hodně křesťanů ho používá,ale bez duchovního zjevení.Jinak jsem očekával že mi napíšeš různé verše z bible a tím se z toho lehce vyvlečeš...Nicméně vím co to je smrt starého člověka a vzkříšení toho nového,nechci se přít o nějaké pravdy,jenom mi je záhadou,proč ze sebe děláš to co nejsi.Pokud ani v myšlenkách nezhřešíš,tak to jsi opravdu borec:-))Já to nedokážu a neznám křesťana s kterými se scházím že by to dokázali.Svoje slabosti dávám Bohu a on je ochoten mi pomoct.
Jinak tvé JÁ stále žije jednou to může být v Duchu a podruhé v duši a zde máš problém.Pokud máš život jenom někdy sám ze sebe tak asi víš,kde mířím.
Jestli budeš k sobě upřímný,tak si myslím,že mi jednou dáš za pravdu.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 13:11:43 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak opět si dostal nasolíno Františku a já s Tebou...
TERACH je borec, kterého JÁ čili EGO stále žije, a chce to implantovat i nám!
a přitom se tu chce a bude do krve hádat, že jsme divně pomatení, asi lháři...
neb používáme Lee a Nee bez duchovního zjevení
ubohý TERACH, má velké EGO


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 13:40:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
tak opět si dostal nasolíno Františku a já s Tebou...
TERACH je borec, kterého JÁ čili EGO stále žije, a chce to implantovat i nám!
a přitom se tu chce a bude do krve hádat, že jsme divně pomatení, asi lháři...
neb používáme Lee a Nee bez duchovního zjevení
ubohý TERACH, má velké EGO
heleno,podla teba-  myslis si, ze v tomto tvojom  prispevku si nespachala ziadny hriech?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 03:53:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
drahá BETMO,
já Tvé příspěvky čtu již dávno jen velmi letmo a čtu je s vélikou rezervou,
prosím, oplať mi příště stejným, ať nemarníme tolik vzácným časem, DÍKY!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 19:55:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jinak tvé JÁ stále žije jednou to může být v Duchu a podruhé v duši a zde máš problém.Pokud máš život jenom někdy sám ze sebe tak asi víš,kde mířím.

Když půjdeš Terachu po té správné cestě, tak si přestaň myslet, že to, že se občas zastavíš, znamená, že něco ztrácíš, protože cíl je ta cesta a ne její konec!

]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Sobota, 08. prosinec 2012 @ 13:25:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ferro,Ferro s tebou by asi vymřela moudrost.Někdy je lepší mlčet,než psát nesmysly:-))


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 02:43:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
moudrý TERACH mluví,
prosím, stůjte všichni v pozoru;
ale Ferru jistě nemá šanci urazit;
tímto ho zdravím!


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 15:49:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Helenko i když se snažíš,stejně nejsi o nic lepší než ostatní křesťané i když tvoje zaslepenost si to myslí.Už jsi zjistila co je to hřích?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 16:07:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vše ,co není z víry e hřích. Zatím to vypadá ,že jsi hříchem oklamán a tak zatvrzelý.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 10. prosinec 2012 @ 08:43:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý TERACH,
ale přetahovat se tu s Tebou jako na dětském hřišti nechci,
a pro lepší začátek bude stačit, když nebudeš opravdové křesťany
tolik podceňovat a napadat, jako mého bratra Ferru, děkuji


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Pondělí, 10. prosinec 2012 @ 09:00:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Je vidět že jsi hodně přecitlivělá.Nikoho jsem nenapadl,jenom jsem se zeptal na tvůj blud a na to jsi neuměla odpovědět.Vždyť tě nikdo nepronásleduje a přece jsi rozhozená.S tím podceňováním je to právě naopak.Vždyť si sama o mně říkala že jsem ubohý.Možná že ani nevíš co píšeš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Pondělí, 10. prosinec 2012 @ 12:31:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
TERACH,
zase fušuješ do řemesla psychiatrům,
ale zatím bude stačit,
když si přečteš po sobě jak napadáš Ferru!
Se mnou si klidně posluž!

a že jsi se ptal na můj blud?
a odkud Ty víš co BLUD je a není?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Pátek, 07. prosinec 2012 @ 20:28:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Svoje slabosti dávám Bohu a on je ochoten mi pomoct.

Tak to zkus jednou obráceně, dát mu svou sílu!

Dokud budeš prosit o svou sílu, nepostoupíš k Němu, ale od Něj!

]


Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 11:35:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kajajte sa a verte evanjeliu, hovori nas drahy Pan Jezis kristus. vyrovnajte cestu Panovi.
Posluchnime ho. Kto nelutuje svoje hriechy, zomrie v nich.Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 14:49:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Říká jdi, a už nehřeš. Tak posluchníme ho..

Jaký má význam to ,když někdo říká že lituje svých hříchů ,a přitom nepřestává hřešit?


]


Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 15:04:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jaký má význam to ,když někdo říká že lituje svých hříchů ,a přitom nepřestává hřešit?

To ako keby si sa opytal, -aky to ma vyznam, clovek sa umyje a aj tak sa po case znovu zaspini a potrebuje sa umyt.
Tak je to aj v duc*****m zivote.Tu treba rozlisovat, ci clovek hresi iba zo slabosti, alebo je mu to jedno a hresi vedome a dobrovolne.
odkedy Jezis bol ukrizovany a otvoril nam tak nebo a vykupil nas z hriechov
mame nadej, ze ked sa kajame a hriechy lutujeme dostaneme sa nakoniec do neba.Totiz, dokial je clovek na zemi, je slaby a hresi, preto sa potrebuje kajat a hriechy lutovat.Hrdinstvo je to, ze clovek vzdy vela krat znovu vstane a snazi sa.
Nehresit tu na zemi nie je mozne, ako nie je mozne, raz sa umyt a poton, uz nebyt nikdy spinavy.
Kristus nam dal vodu na zmytie telesnej spiny a milost lutosti na zmytie hriechov.]


Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Neděle, 09. prosinec 2012 @ 15:59:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Ti lživí učitelé však jako nerozumná zvířata, určená od přírody za kořist a na porážku, rouhají se tomu, co neznají; zahynou ve své zkaženosti
13  a dostanou odplatu za svou nepravost. Je jim požitkem vyhledávat i ve dne rozkoš; poskvrnění a hanební oddávají se prostopášnosti, když s vámi hodují.
14  Oči mají plné cizoložství a nepřestávají hřešit, svádějí nepevné duše, srdce mají vycvičené v hrabivosti; jsou to synové prokletí. (2. list Petrův 2,11-14)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Pondělí, 10. prosinec 2012 @ 09:20:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zde se není řeč o tom,že by křesťan,který uvěřil začal znovu hřešit.Dopouštíme se hříchu slovem i skutky.Hřešíme vědomě i nevědomě.Křesťan by měl činit pokání každý den,jinak zpychne a bude si myslet že je lepší než ten druhý..Pokud nehledáme odpuštění a nezkoumáme své srdce ve světle bible,tak to nás hřích může lehce ovládnout.Nikdo není proti hříchu imunní.
Poslal jsi nějaké verše,které ti pasují do tvého výkladu,ale nezapomeň že existují jiné,které vyvrací to o čem jsi přesvědčen.
 Jestliže však chodíme v světle, jako on je v světle, máme společenství mezi sebou a krev Ježíše, jeho Syna, nás očišťuje od každého hříchu.
 Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není.
 Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.
 Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.
1Jan1.7-10


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Pondělí, 10. prosinec 2012 @ 12:34:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
:-) Díky za kázání..

Píšeš že vědomě hřešíš..., a jak to prosím tě v Kristu děláš?

Ještě něco, neříkám že jsem nezhřešil, dávej  si na to pozor.

Ty sám říkáš že vědomě hřešíš... Já ti potom povím:Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal.Je zpychlý a myslí si že je lepší než ten druhý.]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Pondělí, 10. prosinec 2012 @ 13:05:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal

Preco potom v modlitbe Otce nas,- nas uci modlit sa ---a odpust nam nase viny ako i my odpustame svojim vinnikom?
Boh si predsa  neprotireci, ci ano?


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 12:24:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ne ,Bůh si opravdu neprotiřečí:

Kdo v Synu zůstává, nehřeší; kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Pondělí, 10. prosinec 2012 @ 14:07:53 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Vědomě jsem nemyslel neustále.Ale mohu uvést přiklad.Když jsem se měl rozhodnout jestli si vzít půjčku nebo ne,tak jsem věděl že to neni z Boha,ale přesto jsem si ji vzal.Kartu jsem splatil,ale ty peníze jsem nutně nepotřeboval.Takže to bylo vědomě,ale tím jsem nikomu neublížil leda sobě.Hřích je že neuděláš přesně to co bys měl.Ale pokud jsi bez hříchu,o tom je zde diskuse,tak to si fandíš.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 05:56:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím drahou sestru Helenu, i Vlastika ali as Ali Babu a posílám jim pozdrav pokoje od našeho Pána, divuplného rádce, Božského bohatýra, Otce věčnosti a Vládce pokoje, Pana Ježíše Krista, který vzav na sebe naše hříchy, na kříži je zanechal, aby nás nemohli ani Terachové, ani rarachové, ani Betmy uvádět dále do tmy. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 06:07:10 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Betmu i Teracha také zdravím a je mi líto, že vědomě v souhlasu a s pocitem viny a povinnosti z toho se zpovídat hřeší i nadále, kdy prý poznali Pána našeho. 

Apoštol Pavel nám píše:

15 [..]  Nepoznávám se ve svých skutcích; vždyť nedělám to, co chci, nýbrž to, co nenávidím. 
16 [..]  Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je dobrý. 
17 [..]  Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mně. 
18 [..]  Vím totiž, že ve mně, to jest v mé lidské přirozenosti, nepřebývá dobro. Chtít dobro, to dokážu, ale vykonat už ne. 
19 [..]  Vždyť nečiním dobro, které chci, nýbrž zlo, které nechci. 
20 [..]  Jestliže však činím to, co nechci, nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá. 
21 [..]  Objevuji tedy takový zákon: Když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. 
22 [..]  Ve své nejvnitřnější bytosti s radostí souhlasím se zákonem Božím; 
23 [..]  když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl, a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. 
24 [..]  Jak ubohý jsem to člověk! Kdo mě vysvobodí z tohoto těla smrti? 
25 [..]  Jedině Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, Pána našeho! – A tak tentýž já sloužím svou myslí zákonu Božímu, ale svým jednáním zákonu hříchu.

A tak přeji Terachovi i Betmě, aby nalezli to, co v katechizmu, ani humanismu nelze - pokoj Boží a začali sloužit svou myslí zákonu Božímu, a nehledali místo Jeho slávy stále jen svou hříšnost, kterou vystavují světu jako své evangelium. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 06:19:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A zvláště Tarochovi přeji, aby "cíl" - cestu, jíž je Kristus, a na kterou má jako správný Kristovec ukazovat lidem, prožíval už "na cestě" a nečekal na "KONEC cesty", který nikdy NEBUDE. 

Svými odsouhlasenými hříchy zatím ukazuješ na sebe. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 14:31:27 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ferro zdravím tě.
Musím tě pochválit za tvoje postřehy.Musím říct že co jsi napsal,je velmi dobré.Možná jsme se špatně pochopili,ale já ti přeji ať se ti v Kristu daří co nejlépe.
Ty verše co jsi poslal samozřejmě znám,ale to pokračuje ještě dál---Nyní však není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši,
Nebo si myslíš že to pro mě neplatí,když jsem se zde zmínil o slabostech?
]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 19:23:38 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nic ve zlém a Bůh s tebou Terachu. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: betma (dagmara123@zoznam.sk) v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 15:51:58 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
A tak přeji Terachovi i Betmě, aby nalezli to, co v katechizmu, ani humanismu nelze - pokoj Boží a začali sloužit svou myslí zákonu Božímu, a nehledali místo Jeho slávy stále jen svou hříšnost, kterou vystavují světu jako své evangelium.

Pokoj Bozi, nie ten falosny je v nas iba vtedy ak sa ocistujeme a lutujeme svoje hriechy.Iba v tedy sme poslusni Jezisovi, ktory chcel,aby sme sa modlili takto...a odpust nam nase viny,ako i my odpustame svojim vinnikom.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 12:58:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Děkuji Fero ,také zdravím pozdravením pokoje.

Nejde mi přihlásit se pod nickem vlastik,tak píšu pod niným nickem.Na tom nezáleží..

 Nenechávám se znepokojit těmi, kdo mi chtějí zakaždou nějakým způsobem dokázat že hřeším. Vždyť Pána také , bez žádného důvodu ,nenáviděli...

Je psáno : zhřeší-li kdo,má u Otce přímluvce... Ale rozhodně ne:  hřeší-li kdo...

Že to některým dosud nebylo dáno pochopit ,pro to mám v trpělivosti jisté porozumnění .A nechci se nijak povyšovat. 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 05:59:52 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
TERACH,
Ty ale stále nevíš to základní a to je, že nám "fandí" DUCH SVATÝ!
a proto jsi zajatcem svých hříchů, kterých né a né se zbavit!
Ta cesta, která je CÍL o které Ti psal Ferra, to se u Tebe postrádá,
tak každá půčka i nepůjčka bude problém...
a ještě ke všemu stále napadáš víru křesťanů...
nevíš co činiš 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 13:06:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím drahá sestro Heleno,inu nic nového pod sluncem  - Budou vás všichni nenávidět pro mé jméno -

                                                                                                                                           vlastik


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 16:19:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ale já vás nemám v nenávisti.Kdybys byl v duchu(jak stále tvrdíte) tak bys takovou hloupost nikdy nenapsal.Děláš ze sebe zbytečně mučedníka.Tím jsi ukázal svojí hloupost,ze sebe děláš ty pravé křesťany a ostatní co nesouhlasí s tvým názorem házíš do jednoho pytle..Jenom si nikdy nebudu hrát na to co nejsem.Ale přesto bych nikdy netvrdil že mě máte v nenávisti,když vás ani neznám.Nebo se pletu?]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 17:26:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
 Tak si opravdu nehrej na to co nejseš  :

----Když jsem zde četl Helenku a ty její emoční výkřiky jak jenom ona je na to dobře,zdálo se mi to hodně povrchní.Kdybych měl problém tak spíše bych zašel za Bylinou,který mi připadá že ví o čem je řeč,než k Helence.která je dokonalá.A ještě ty rady kolem co by měli křesťané dělat,aby byli jako ona-jedním slovem hrůza...---


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 18:19:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Právě kdybych si na něco hrál,tak bych to asi nenapsal.Možná bych každému pochleboval,to bys chtěl?Tak jsem to viděl a také napsal.Možná to nebylo ode mě asi vhodné,ale na rozdíl od vás umím uznat chybu,protože sem tam šlápnu vedle.Vy byste nemohli nic přiznat,že jste něco udělali špatně,protože tím byste popřeli co vyznáváte(že jste dokonalí).Je pravda že někdy někoho neúmyslně slovem dotknu,ale jsem ochoten se každému omluvit.
Takže Vlastíku to jsem asi přepísknul...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 18:36:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V pokoji a v pořádku Terach.

Snažme se být dokonalí,jako je dokonalý náš nebeský Otec.Jeho dokonalost se pak na nás projeví ve skutku ,ne vyzývavosti ,ale v odpuštění jeden druhému a vzájemné a opravdové lásce.Buďme v tom, z Boží milosti , vytrvalí.

                                                                                                                                vlastik


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 18:46:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
No vidíš s tím mohu pouze souhlasit.V odpuštění je síla.Jinak jste mě možná špatně pochopili,nejsem bojovník proti křesťanům,vždyť bych bojoval proti sobě.Jenom mi některé věci nebyli jasné tak jsem se zeptal.Tak se měj.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Úterý, 11. prosinec 2012 @ 14:17:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jak sledují co píšeš,tak to je jenom samochvála.Pokud nevíš tak si zopakuj základy co je to hřích.Je to něco,když člověk se trefí vedle.Ne vždy udělá to co chce BŮH.Ty jsi zdárným příkladem co se týče mě.Jsi vedle.To že jsem se k něčemu přiznal,hned si použila proti mně.Už vím proč Pavel zakázal vyučovat ženám.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: helena v Středa, 12. prosinec 2012 @ 05:49:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
milý TERACH,
stálé opakování otázek co je hřích a hřešíš...nevypadá na to, že žiješ nově, pod jiným, lepším!
My na Tobě nepotřebujeme, abys něco uznával, vyznej se svému PÁNU a to bude to pravé, a potom budeš i sem psát o té kráse odpuštění a radosti!
to, že se to pozná, je jisté!
ten přelom doby, kdy již není žid ani pohan, není žena ani muž, ale všichni jsou jedno stvoření v KRISTU, zřejmě musíš ještě
řádně pochopit a vstřebat srdcem změněným!
sexistmus je jako všechna anti a v ráji zhřešili opravdu oba, tak tu nejde o rozdíly mozků a srdcí osob černých a bílých, nebo mužských a ženských
neboť KRISTUS PÁN osvobodil všechno co bylo narůzno! 
zvyk nadřazenosti všeho druhu v lidské pýše, i té masculinní, která odsuzuje černé jako otroky, ženy jako méněcené je ohavný!
ovšem vytrhnout kázáním evangelia KRISTOVA někoho od pekel, tak to je to kázání, nám svěřené, o diskriminaci ras a sexu, to NENÍ!
Ty nejsi účastníkem přelomu doby jako Pavel, tak bys neměl dobové věci jeho, nebo třeba způsoby oblékání brát jako dnešní
úkol! ovšem, že nejsi sám, je to běžný nešvar všech církevníků ve většině jejich institucionálních útvarů, kterým říkají "církev"!
je to boj na dlohouhou trať, a všechno náš PÁN ví!
Ten život CÍLE jsi nejdříve pohanil, potom pomalu couváš, tak couvej rychleji, ať nedochází ke komunikačnímu šumu, díky 


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Čtvrtek, 13. prosinec 2012 @ 17:00:19 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Byla zde diskuse o bezhříšnosti.Místo toho se mě snažíš dokola radit co bych mě a neměl dělat.Nerad bych se tě dotknul,ale já se radím s křesťany,které důvěrně znám.Kdybych chtěl s něčím poradit tak mi věř rád bych se zeptal.Jinak to co jsem řekl že ti nevěřím že jsi bez hříchu to samozřejmě platí.To že jsem přehnaně reagovat-mohu jako chybující křesťan klidně přiznat.
Jak vidím Pavel ti nevoní,když něco řekl o ženách,nechtěla bys být členkou feministického hnutí,vždyť musíme jít s dobou.A já myslel že se držíš písma,ale najednou si tam začínáš vybírat to co ti voní.Kdy již není žid ani pohan, není žena ani muž, ale všichni jsou jedno stvoření v KRISTU,tohle chápeš tak jak se ti to hodí,tohle přirovnání používají i homosexuálové,aby si omluvili svojí deviaci.Nebo jsi pro homosex.sňatky.Čím více zde píšeš,tak se nestačím divit...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Pátek, 14. prosinec 2012 @ 13:43:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Terach,

nechci se nějak montovat, ale můj názor je ten ,že Helena Ti nepíše vůbec nic špatného.

Ono je to zde již skoro sportem a téměř denním pořádku ,na ženu tohle vytáhnout...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Pátek, 14. prosinec 2012 @ 17:57:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čím to je že už vím dopředu o čem budeš psát,ale jinak dobrý.Kde jsi nechal loupežníky:-))
Nic ve zlém...


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Sobota, 15. prosinec 2012 @ 17:11:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V pohodě. Proč se mne tedy ptáš,když víš o čem budu psát?

---Kde jsi nechal loupežníky:-))---

   Tak po různu, i ve Vatikánu...   


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Terach v Sobota, 15. prosinec 2012 @ 18:11:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---Kde jsi nechal loupežníky:-))---

   Tak po různu, i ve Vatikánu...  

Tak to je trefa do černého.


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ali-baba v Sobota, 15. prosinec 2012 @ 20:52:39 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
   ;-)


]


Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Starý člověk (Skóre: 1)
Vložil: Ferra v Středa, 12. prosinec 2012 @ 06:25:16 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Už vím proč Pavel zakázal vyučovat ženám.

Nemusela by "vyučovat," kdyby nebylo koho. 
Ženy dostaly světlo, aby ho daly na svícen a ne ukrývaly pod postelí.  


]


Stránka vygenerována za: 0.73 sekundy